BİSMİL İLÇE DEVLET HASTANESİ

3 Kalem Et ve ürünleri satın alınacaktır

BİSMİL İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/344267
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Et Ve Ürünleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019-2020 YILI 3 KALEM ET VE ÜRÜNLERİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ- BİSMİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019-2020 Yılı 3 Kalem Et Ve Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/344267

1-İdarenin
a) Adresi : DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ 21500 BİSMİL/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4124157777 - 4124155787
c) Elektronik Posta Adresi : bismildevlethastanesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Et Ve Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HASTANEMİZ MUTFAK BÖLÜMÜ MAL MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Hastanemiz mutfak (Depo) tarafından verilecek olan sipariş miktarına göre teslimat yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 02.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- İsteklilere ait İşletme Kayıt Belgesi ve İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ihale dosyasında sunulacaktır.
- İstekli Firma etlerin mezbahanede kesim yapıldığına dair istekli ve mezbahaneye ait noter onaylı sözleşme ile mezbahaneye ait İşletme Kayıt Belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
- Tavuk ürünleri için üretici firmaya ait İşletme Kayıt Belgesi , İstekliler için üretici firmadan alınmış ''Yetkili Satıcı Belgesi'' ihale dosyasında sunulacaktır.
- Kesimhanesi olup ihaleye katılacak olan istekli firmaya ait Diyarbakır büyükşehir sınırları içinde etlerin kesimhanede kesim yapıldığına dair kendisine ait ve kesimhaneye ait işletme kayıt belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
- Kesimhanesi olmayıp il dışından veya il içinden katılacak olan istekliler Diyarbakır büyük şehir sınırları içinde etlerin kesimhanede kesim yapıldığına kesimhaneye ait noter onaylı sözleşme ile Kesimhaneye ait işletme kayıt belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
- Ayrıca varsa Teknik şartnamede ihale dosyasında sunulması istenen belgeleri (İstekliler Teknik şartnamede kalemler için sahip olunması istenen ancak ihale dosyasında sunulması zorunlu olmayan belgeleri ihale komisyonu talep ettiği takdirde asıl nüshaları/Noter onaylı suretleri sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
tavuk etleri için teklif mektubunda kalemin karşısına 2 adet tavuk eti markaları belirtecektir her markaya ait birer adet numune getirecektir. istekli firma tavuk eti için yetkili satıcı belgesini teklif aşamasında sunacakır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR