KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

29+1 kapasiteli otobüs satın alınacaktır

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114632
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet 29+1 Otobüs Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler Koordinatörlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

29+1 OTOBÜS ALIM İHALESİ

29+1 Otobüs Alım İhalesi KTO Karatay Üniversitesi İhale İşlemleri Uygulama Usul ve Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. KTO Karatay Üniversitesi

Adresi

Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA

Telefon ve Fax Numarası

4441251 / 0332 202 0044

Elektronik Posta Adresi

maliisler@karatay.edu.tr

İhale Dokümanının Teslim Alınacağı adres

KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler Koordinatörlüğü
Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA

İhale Dokümanı (Şartname ve eklerinin) Bedeli

50,00 TL

2. İhale Konusu Malın

İKN

SA-20-01

Niteliği, Türü ve Miktarı

1 Adet 29+1 Otobüs Alımı

Teslim Yeri

KTO Karatay Üniversitesi

Teslim Tarihi

Sözleşme İmzalanmasına müteakiben 15 gün içerisinde

3. Tekliflerin Açılacağı

Yer

KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler Koordinatörlüğü Toplantı Salonu

İlan Başlangıç Tarihi

07/01/2020

Tarih ve Saat

21/01/2020 Salı Günü Saat 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, ikametgâh bildirgesi, Nüfus Cüzdan Sureti.
4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.3. Odalardan alınacak Faaliyet Belgesi.
4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.5. 4734 Sayılı Kanun’un 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.6. Başvuru mektubu.
4.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.9. İhale katılım bedeli ödendi belgesi, makbuzu veya dekontu.
4.10. Geçici Teminat.
4.11. SGK ve Maliye Borcu olmadığına dair belgeler.
4.12. Bayilik Belgesi.
5. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubu, firma senedi, çeki veya makbuzu şeklinde verilecek ve idarenin takdirine göre en az biri teslim edilecektir.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma Ofisine teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR