CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

280 kva jeneratör alınacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/315596
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET 280 KVA KABİNSİZ ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu Ceylanpınar/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KABİNSİZ VE OTOMATİK TRANSFER PANOSUZ 280 KVA JENERATÖR
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KABİNSİZ VE OTOMATİK TRANSFER PANOSUZ 280 KVA JENERATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/315596
1-İdarenin
a) Adresi : Ceylanpinar Tarim Isletmesi Müdürlügü CEYLANPINAR/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4144714974 - 4144715228
c) Elektronik Posta Adresi : cpinar@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET 280 KVA KABİNSİZ ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : sözleşmenin taraflarca imzalanmasına mütaakip, ihale konsu jeneratörler 30 (otuz) gün içinde idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu Ceylanpınar/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 10.07.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Yetkili mercilerce onaylı Yetkili Satıcılık,İmalatçılık ve bayilik belgesi
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a. Elektrojen grubunun montajının yapıldığı işletmede bir gün süreli ücretsiz Kullanma-Tamir-Bakım kursu en az dört kişiye verilecektir. Kursu verecek firma elemanlarının işletmede konaklaması TİGEM tarafından karşılanacaktır.
b. Teklif mektubunu imzalayan yetkili kişi veya yetkisi Yüklenici Firma tarafından belirtilen kişilerce imzalanmış; en az 10 yıl süre ile yedek parça taleplerinin karşılanacağını belirten Taahhüt Belgesi teklife eklenecektir.
c. Garanti süresi; Jeneratörün ilgili Firma tarafından İşletmede montajı tamamlanıp, kesin kabulün yapıldığı tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl veya 1000 iş saati olacaktır. Garanti süresi teklifte açıkça belirtilecektir. Garanti süresi içerisinde malzeme ve imalat hatasından meydana gelen arızaların giderilmesi, parça temini ve parça değişim masrafları Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
d. Garanti süresi içerisinde meydana gelen arızalar, Firmaya bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde giderilecektir.
e. Garanti süresi bitiminde de, TİGEM’in talebi olduğunda, Firma, servis elemanlarını ücreti mukabilinde göndermeyi taahhüt edecektir
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
a. IEC 60034: Dönen tip elektrik makineleri
b.ISO 8528: İçten yanmalı pistonlu tip motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları
c. BS 4999/ 5000: Dönen tip elektrik makineleri genel ihtiyaçları
d.ISO 3046: İçten yanmalı pistonlu tip motorlar
e. IEC 60947-4: Alçak gerilim devre kesici kontaktörler
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Standart Tamir ve Bakım Seti . Elektrojen gurubu bk. 1 Tk.
(Cins ve miktarı belirtilecektir.)
2- Kullanma ve Bakım Kitabı (Türkçe) “ “ “ 1 Ad.
3- Yedek Parça Kataloğu “ “ “ 1 Ad.
4- Motor Yağ Filitresi “ “ “ 4 Ad.
5- Motor Hava Filitresi “ “ “ 3 Ad
6- Motor Yakıt Filitresi “ “ “ 3 Ad.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisi Ceylanpınar /ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 260 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu hesaba veya Halkbank Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü - Genel Evrak Servisi - Ceylanpınar/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR