DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

27 Kalem tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alınacaktır

DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069315
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/504939
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
27 KALEM MUHTELİF TIBBİ CİHAZ ,MAKİNA TECHİZAT,YEDEK PARÇA ve AVADANLIK KIRTASİYE TIBBİ SARF Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi İlgili Ambarları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ, TIBBİ SARF MALZEME, MAKİNE-TECHİZAT,YEDEK PARÇA VE AVADANLIK İLE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

27 KALEM MUHTELİF TIBBİ CİHAZ ,MAKİNA TECHİZAT,YEDEK PARÇA ve AVADANLIK KIRTASİYE TIBBİ SARF ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/504939

1-İdarenin
a) Adresi : HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122245751 - 4122290147
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 27 KALEM MUHTELİF TIBBİ CİHAZ ,MAKİNA TECHİZAT,YEDEK PARÇA ve AVADANLIK KIRTASİYE TIBBİ SARF
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi İlgili Ambarları
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA BİNAEN HASTANEMİZ İDARESİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 25/11/2021 TARİHİNE KADAR TEK SEFERDE VEYA PARTİ PARTİ (İDARENİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE) TESLİMAT YAPILACAKTIR. HASTANE AMABARININ İLİGİLİ KALEMLERDE SİPARİŞ GEÇMESİ DURUMUNDA 7 GÜN İÇİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 NOLU TIBBI SARF VE DİĞER KALEMLER İÇİN NUMUNE VEYA KATALOG SUNACAKLARDIR. ANCAK İHALE KOMİSYONU KATALOG ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME YAPAMADIĞI TAKTİRDE FİRMALARDAN NUMUNE TALEP EDEBİLECEKLERDİR. TALEP EDİLEN NUMUNE 5 GÜN İÇİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.
21,22,23,24,25,26,27 NOLU KALEMLERE AİT NUMUNELER İHALE TARİH VE SON TEKLİF VERME SAATİNE KADAR SATIN ALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
MATBU EVRAĞIN NUMUNESİ HASTANEMİZ KIRTASİYE AMBARINDA GÖRÜLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Uz.Dr. İzzettin TOKTAŞ
Başhekim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR