EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

26 kalem cerrahi sütur satın alınacak

EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/164204
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
26 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Hadımağa Mevkii, Helvacısakaoğlu Sok. 22030 Merkez/Edirne
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

26 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI

DEVLET HASTANESİ -EDİRNE SULTAN 1.MURAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

26 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/164204

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAH.10104 SOK.NO:1 2013 TOKİ KONUTLARI YANI MERKEZ-EDİRNE 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842145510 - 2842123241
c) Elektronik Posta Adresi : edirnedhs4@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Ambarı
c) Teslim tarihi : Teslimatlar, sözleşme imzalandıktan sonra Edirne Sultan I.Murat Devlet Hastanesi talepleri doğrultusunda ihtiyaca binaen peyder per siparişin faks ya da e-posta ile tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılacaktır. Teslimatlar mesai saatleri (08:00 - 16:00) içinde ilgili hastanenin ilgili ambarına yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Hadımağa Mevkii, Helvacısakaoğlu Sok. 22030 Merkez/Edirne
b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İhaleye katılacak istekliler teklif sunacakları tüm ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB/UTS) kayıtlı olduklarına dair belge sunacaklardır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/UTS kaydı sunulması zorunludur. İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası veya Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ihale kayıt numarası ve ihale sıra numarası belirterek yazılı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. TITUBB veya ÜTS belgesi olmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak istekli firmalar UBB ve ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için kayıt zorunluluğu bulunmadığına dair yazılı beyanlarını ihale dosyasında sunacaklardır.
b) Yerli Malı teklif edecek olan istekliler ilgili kaleme ait yerli malı belgesini asıl, noter tasdikli suret ya da ihale tarih ve saatinden önce idare tarafından ''Aslı İdarece Görülmüştür'' veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyasında sunacaklardır. (Yerli Malı Belgesinin elektronik ortamda teyit edilebilmesi durumunda fotokopi evraklar da geçerli olacaktır.) Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu mutlaka üzerlerinde belirtilecektir. .
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Bu ihalenin 2-4-5-6-9-10-11-16-17-18-19-20-22-24-25-26 sıra numaralı kalemleri için numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstekli firmalar ilgili kalemlerin numunelerini ihaleden önce İdare'ye teslim edeceklerdir. Numune istenmeyen kalemlere ait teknik bilgileri içiren katolog, broşür vb. dökümanlar ihale dosyasında sunulacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Hadımağa Mevkii, Helvacısakaoğlu Sok. 22030 Merkez/Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR