ANKARA B.B.BŞK. ASKİ DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.

250 bin adet barkodlu su sayıcı abone plakası alınacaktır

ANKARA B.B.BŞK. ASKİ DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888681
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/554552
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 kalem 250.000 (iki yüz elli bin ) Adet Barkotlu Su Sayacı Abone Plakası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SU SAYACI ABONE PLAKASI SATIN ALINACAKTIR
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

250.000 (iki yüz elli bin ) Adet Barkotlu Su Sayacı Abone Plakası Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/554552
1-İdarenin

a) Adresi : Doğanbey Mah. Kazım Karabekir Caddesi 70 Ulus 06030 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126161358-6161360 - 3123112831
c) Elektronik Posta Adresi : webmaster@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın :
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 kalem 250.000 (iki yüz elli bin ) Adet Barkotlu Su Sayacı Abone Plakası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aski Genel Müdürlüğü - Abone İşleri Daire Başkanlığı
c) Teslim tarihleri : Yüklenici, işin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1. Parti: 20 takvim günü içerisinde 90.000 adet, 2.Parti: 1. parti plakaların teslimini takiben 30 takvim günü içerisinde 90.000 adet, 3. Parti: 2. parti teslimini takiben 40 takvim günü içerisinde 70.000 adet olmak üzere plakaların tamamı 90 takvim günü içerisinde idaremize teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 19.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ekli teknik resim ve teknik şartnamedeki husulara uygun 2 adet numuneyi ve teknik şartnameye cevaplarını teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR