ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

24 kalem filtre alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942074
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANADOLU 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/53610
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastanemiz Mühendisliği İhtiyacı 24 (yirmidört) Kalem Filtre Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASTANEMİZ MÜHENDİSLİĞİ İHTİYACI 24 (YİRMİDÖRT) KALEM FİLTRE ALIMI

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz Mühendisliği İhtiyacı 24 (yirmidört) Kalem Filtre Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/53610

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemiz Mühendisliği İhtiyacı 24 (yirmidört) Kalem Filtre Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik Depo
c) Teslim tarihi : Yüklenici, ihale konusu ürünleri partiler halinde peyderpey yada tek seferde teslim edecektir. İlk parti teslimatı siparişlerin bildirilmesini müteakip 30 (Otuz) takvim günü içinde, diğer partiler ise siparişlere müteakip 10 (On) takvim günü içinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunacaklardır. İstekliler, numunelerini ihalede ihale komisyonuna veya ihale tarihinden önce hastanemiz teknik servis birimi ile irtibata geçerek teslim edeceklerdir.
b) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evrakları veya malzemeleri tereddüte düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 287x492x50 Kaset Filtre (G4) adet 10
2 287x592x50 Kaset Filtre (G4) adet 52
3 345x735x50 Kaset Filtre (G4) adet 10
4 400x500x30 Kaset Filtre (G4) adet 16
5 490x470x50 Kaset Filtre (G4) adet 4
6 492x492x50 Kaset Filtre (G4) adet 12
7 592x592x50 Kaset Filtre (G4) adet 40
8 830x640x50 Kaset Filtre (G4) adet 4
9 287x592x600 4 Cepli Torba Filtre (F5) adet 32
10 492x592x460 6 Cepli Torba Filtre (F5) adet 60
11 287x592x600 4 Cepli Torba Filtre (F7) adet 34
12 492 X 592 X 600 6 Cepli Torba Filtre (F7) adet 52
13 592 x 592 x 600 8 Cepli Torba Filtre (F7) adet 16
14 287 x 592 x 130 Kompakt Rijit M6 Filtre adet 40
15 492 x 592 x 130 Kompakt Rijit M6 Filtre adet 40
16 287 x 592 x 130 Kompakt Rijit M6 Filtre adet 120
17 492 x 592 x 149 Kompakt Rijit F9 Filtre adet 24
18 592 x 592 x 149 Kompakt Rijit F9 Filtre adet 12
19 287x592x292 V Tipi Kompakt Filtre M6 adet 52
20 492x592x292 V Tipi Kompakt Filtre M6 adet 60
21 592x592x292 V Tipi Kompakt Filtre M6 adet 140
22 287x592x292 V Tipi Kompakt Filtre F9 adet 56
23 492x592x292 V Tipi Kompakt Filtre F9 adet 76
24 592x592x292 V Tipi Kompakt Filtre F9 adet 140
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR