GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

22 kalem mal ve malzeme satın alınacaktır

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032339
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 30.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/323676
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KISIMDA 22 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI(POLAROGRAFİ CİHAZI-DİK PLASTİK ENJEKSİYON - UNİVERSAL TORNA TEZGAHI-KALIPÇI FREZE-GİYOTİN MAKAS-EĞİTİM SETLERİ-MASA ÜSTÜ PH METRE-SAF SU CİHAZI-VAKUM POMPASI-MEKANİK KARIŞTIRICI-SU BANYOSU-SPEKTROMETRE VB.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İd.Ml.İşl.Dai.Bşk. İhale Birimi Bandırma Cad. 6/1 Teknikokullar/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANALİZ CİHAZI, LABORATUVAR MALZEMESİ, TORNA TEZGAHI VE YAZILIM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

9 KISIMDA 22 KALEM MAL VE MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/323676

1-İdarenin
a) Adresi : Bandirma Sok. No:30/A 06500 Teknikokullar YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122022300 - 3122152031
c) Elektronik Posta Adresi : imid@gazi.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KISIMDA 22 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI(POLAROGRAFİ CİHAZI-DİK PLASTİK ENJEKSİYON - UNİVERSAL TORNA TEZGAHI-KALIPÇI FREZE-GİYOTİN MAKAS-EĞİTİM SETLERİ-MASA ÜSTÜ PH METRE-SAF SU CİHAZI-VAKUM POMPASI-MEKANİK KARIŞTIRICI-SU BANYOSU-SPEKTROMETRE VB.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu-Ostim
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu mallar 20 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İd.Ml.İşl.Dai.Bşk. İhale Birimi Bandırma Cad. 6/1 Teknikokullar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici, ihale konusu mallara 2(İki) yıl garanti ve 10 yıl parça desteği verecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İd.Ml.İşl.Dai.Bşk. İhale Birimi Bandırma Cad. 6/1 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR