BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

216 ton ithal torbalı kelle kömürü satın alınacaktır

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167053
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/257073
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
216 Ton İthal Torbalı Kelle Kömür Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez / BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binalarında 2020-2021 Kış Sezonunda yakılacak 216 Ton İthal Torbalı Kelle Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/257073
1-İdarenin :
a) Adresi : Sağlık Mah.Poyraz Sk.No:25 Merkez / BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742153721 - 3742157275
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma14100@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın :
a) Niteliği, türü ve miktarı : 216 Ton İthal Torbalı Kelle Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir
b) Teslim yeri : Emniyet Müdürlüğümüz birimlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü hizmet binaları (Polisevi Şube Müdürlüğü ve Köroğlu Şehit Cevdet KESKİN Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası) ile Teknik Şartname Madde 5 de belirtilen İlçe Teşkilatlarımıza ait hizmet binaları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş gününden itibaren yüklenici firma mal
teslimlerine başlayacak olup, Teknik Şartname Madde 5 de belirtilen İl ve İlçe hizmet binalarımıza istenilen miktarlardaki ithal torbalı kelle kömürü 60 gün içerisinde teslim
edecektir.
3- İhalenin :
a) Yapılacağı yer : Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez /
BOLU
b) Tarihi ve saati : 10.06.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Kullanılması için istenilen ithal kömürler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
tarafından verilen Satış İzin Belgesi.
b) Teklif Edilecek Ürüne ait kamu ya da özel laboratuvarlardan alınmış en geç son üç
yılı kapsayan (2018 dahil) Analiz Raporu.
c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilmiş Uygunluk Belgesi.
ç) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen Dağıtıcı Kayıt Belgesi.
d) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen Katı Yakıt Satıcısı Kayıt
Belgesi
e) Belediyelerce verilen İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı.
f) İstekli Dağıtıcı/Bayi/Satıcı ise Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık yapmaya izni oluğunu gösteren yetki belgesi veya Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık Sözleşmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ( Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez / BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR