ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

21 kalem inşaat malzemesi alınacaktır

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064582
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : AK KENT MAH. / ULUKAVAK
Yayınlandığı Gazeteler

KESİN KARAR 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇORUM HAKİMİYET 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/497606
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 kalem inşaat malzemesi alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇORUM L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

21 Kalem İnşaat Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2019/497606

1-İdarenin

a) Adresi

:Akkent Mah.Organize San.Böl.1.Cad.No:1/E ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:0 364 254 97 80 Faks:0 364 254 97 92

c) Elektronik posta adresi

:corumkcvz@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:21 kalem inşaat malzemesi alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mutfağı

c) Teslim Tarihi

:Sözleşme imzalandıktan sonra sipariş tarihinden itibaren 3 gün içerisinde malzemenin tamamı 10/11/2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 21/10/2019 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek Kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre,tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik veya mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14-Diğer Hususlar:
İhale,Kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR