GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞILIĞI MERKEZİ BAŞTABİPLİĞİ

21 kalem diş sarf malzemesi satın alınacaktır

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞILIĞI MERKEZİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127316
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 06.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/51565
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 Kalem Diş Sarf Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (G.O.P Mah. Ankara Cad. No:16 Gölbaşı /ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-GÖLBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Diş Sarf Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/51565

1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ANKARA CAD. 16 06830 GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124851420 - 3124850499
c) Elektronik Posta Adresi : golbasi.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Kalem Diş Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Sarf Malzeme Deposuna teslimat yapılacaktır.)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin bir parçası olarak ihale dokümanındaki ihtiyaç listesine göre teslimat yapılacaktır.Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren teslim edilecektir. Teslimatlar sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on ) gün içerisinde kurumla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 10 (on ) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon veya faks ile yapılan siparişler en geç 10 (on) gün içerisinde Hastane Tıbbi Malzeme deposunun göstereceği yere teslim edilecektir. (Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.) İdarelerin ihtiyaç miktarları ihale yetkilisinin onayı ile değiştirilebilecektir. İhale yetkilisi onayı ile ihtiyaç miktarında değişiklik yapılması durumunda ödeme teslim alan idarenin bağlı bulunduğu saymanlık müdürlüğünce yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (G.O.P Mah. Ankara Cad. No:16 Gölbaşı /ANKARA)
b) Tarihi ve saati : 21.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale dosyasında Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve onaylı olması zorunludur. İhale teklif zarfında isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin İhale tarihi itibarı ile;
a) TİTUBB’da kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı belgelendirecektir. Çıktılarda ilgili kalem numarası belirtilecektir.
b)İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendireceklerdir. (Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)
NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olacaktır. Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır. Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamında sayılacağından UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.(İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.)
c) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB kapsamında olmayan ürünler için aranacaktır. UBB kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif Edilen Ürüne Ait Numune: İstekliler ihale konusu her kalem için teknik şartnamede belirtilen miktarlarda numune getirecektir.(İhale saatine kadar) Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmemiş ise en az 1(bir) adet numune getirilecektir. İhale Komisyonunca Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir. Numuneler orijinal paketleri içerisinde olacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin, numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Katalog ve/veya broşür gibi tanıtıcı belgeler, numune olarak değerlendirilmeyecektir. Her bir numunenin üzerine ihale sıra numarası, firma ve malzemenin adı etiketlenecek veya okunaklı biçimde yazılacaktır. İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Ayrıca isteklilerin teklif dosyasında verdikleri UBB numaraları ile komisyona teslim ettikleri numunelerin UBB numaralarının aynı olması gerekmektedir.
Bütün numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde Satın Alma Birimine teslim edilecektir. Firma tarafından Numuneler için numune teslim tutanağı hazırlanacak ve firma temsilcisi ile idarenin yetkili personelince imza karşılığında teslim alınacaktır.
İhale komisyonunca teslim edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecektir. Teklif edilen ürüne ait numuneler, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından klinik uygulamalarda ya da çekilmiş dişler üzerinde test edilebilecektir.İhale Komisyonu gerek duyduğunda teklif edilen ürüne ait numuneyi teknik şartname uygunluğunu belirlemek için üniversite veya bağımsız laboratuvarlara analiz için gönderebilecektir. (Analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır.)
Teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Teklif Edilen Ürüne Ait Katalog: Teknik şartnamesinde katalog istenilen kalemlere teklif veren istekliler ihale dosyasında teklif ettikleri ürüne ait kataloğ teslim edecektir. Teslim edilen kataloğ teklif edilen ürüne ait olmalıdır. Kataloğ üzerinden teklif edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı ihale komisyonunca kontrol edilecektir. (Sundukdukları kataloğda teklif edilen kalem sıra numarası belirtilmelidir.)Teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Teknik şartnamesinde ;Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenilen kalemlere teklif veren istekliler bu belgeyi ihale dosyasında sunulacaktır. (Sundukdukları belgede teklif edilen kalem sıra numarası belirtilmelidir.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (G.O.P Mah. Ankara Cad. No:16 Gölbaşı /ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1-Birim fiyat üzerinden teklif alınan bu ihalede, istekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. 2-İhale konusu malın/malların teknik şartnamesinde istenilen ancak sözleşme ve idari şartnamede istenilmemiş bilgi ve belgeler muayene ve kabul aşamasında sunulacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR