BATMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

203 Kalem gıda malzemesi alınacaktır

BATMAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910100
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/610107
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
gıda ( yiyecek içecek malzemeleri Yaş Sebze ve Meyve , Süt ve Süt ürünleri, Ekmek ve Unlu mamulleri Et Tavuk ve Ürünleri alımı olmak üzeri toplam 203 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Batman
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Gültepe Mah.Beşikçi Cad.NO:40 - BATMAN MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-BATMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

batman çocuk evleri sitesi müdürlüğü gıda alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/610107

1-İdarenin
a) Adresi : GÜLTEPE MAH. BESIKÇI CAD. 40 72040 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882212899 - 4882212898
c) Elektronik Posta Adresi : batmancocukyuvasi@shcek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : gıda ( yiyecek içecek malzemeleri Yaş Sebze ve Meyve , Süt ve Süt ürünleri, Ekmek ve Unlu mamulleri Et Tavuk ve Ürünleri alımı olmak üzeri toplam 203 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Gültepe Mah.Beşikçi Cad.NO:40 - BATMAN MERKEZ
c) Teslim tarihleri : Sözleşme Tarihi: sözleşmeye müteakip (izleyen 15 Gün) içinde ilk mal/malzeme teslimi yapılacaktır. Sözleşme imzaladıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde idarenin belirleyeceği bir gün peyder pey mal/malzeme teslim alımı yapılacak ve son mal/malzeme teslim tarihi 31.12.2019 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Gültepe Mah.Beşikçi Cad.NO:40 - BATMAN MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Gültepe Mah.Beşikçi Cad.NO:40 - BATMAN MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Gültepe Mah.Beşikçi Cad.NO:40 - BATMAN MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR