İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılı 88 kalem kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978967
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/159054
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
88 KALEM- KIRTASİYE MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başıbüyük Mahallesi Atatürk Cad. No:1 Maltepe / İSTANBUL (Konferans Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI 88 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 Yılı 88 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/159054
1-İdarenin
a) Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü - İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 -Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 (Mali Hizmetler Birimi) MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164212626 - 2164210016
c) Elektronik Posta Adresi : khbistanbulsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 88 KALEM- KIRTASİYE MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İhale dokümanı ekinde yer alan Talep Dağılım Listesindeki hastanelerin ilgili depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup ,ihale dokümanının ekinde belirtilen hastane dağılım listesinde yer alan idarenin yazılı talebi doğrultusunda 10 (on) iş günü içinde peyder pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başıbüyük Mahallesi Atatürk Cad. No:1 Maltepe / İSTANBUL (Konferans Salonu)
b) Tarihi ve saati : 02.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler ihale saatine kadar, her bir kaleme ayrı ayrı numune vereceklerdir. Numuneler kapalı kutu içerisinde teslim edilecektir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme veya kısıma ait olduğu (kalem/kısım numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin değerlendirilmesi esnasında İdare tarafından gerek görüldüğü taktirde firmadan tekrar numune istenebilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
b)Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda sözleşme imzalanmasına müteakip uhdesinde kalmayan kalemlere ait numuneler 2 ay (iki ay) içinde alınmalıdır. Alınmayan numuneler kullanılmak üzere ilgili hastanelere teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığına ait T.C. Halk Bankası A.Ş. Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı IBAN hesabına doküman bedeli yatırılarak Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (Satınalma ve İhale Uygulama Birimi)'nden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mahallesi Atatürk Cad. No:1 Maltepe / İSTANBUL (Satınalma ve İhale uygulama Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
Elektronik eksiltme öngörülen kısımlar: 49

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR