SİVAS ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

20.000 litre motorin 500 litre kurşunsuz benzin 500 litre adblue satın alınacak

SİVAS ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20.000 Litre Motorin 500 Litre Kurşunsuz Benzin 500 Litre Adblue Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
2020/350149
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
e-tekliflerin açılacağı adres: Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK İŞ MAKİNALARI VE ALETLERİ İÇİN MOTORİN, KURŞUNSUZ BENZİN VE ADBLUE ALIMI İŞİ


Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü fidan üretim çalışmalarında kullanılacak iş makinaları ve aletleri için Motorin, kurşunsuz benzin ve adblue mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/350149

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akdeğirmen Şehit Ömer halis demir 6 58040 SİVAS MERKEZ/SİVAS
c) Telefon ve faks numarası : 3462211374 - 3462231815
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü fidan üretim çalışmalarında kullanılacak iş makinaları ve aletleri için Motorin, kurşunsuz benzin ve adblue
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 Litre Motorin 500 Litre Kurşunsuz Benzin 500 Litre Adblue
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğüne 20.000 Litre Motorinin, 500 Litre Benzinin ve 500 Litre Adbule en yakın akaryakıt istasyonundan Kurumun talebi doğrultusunda gerek talep fişi karşılığında pompadan gerekse Kurumun kendi deposuna teslim etmek zorundadır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğüne 20.000 Litre Motorinin, 500 Litre Benzinin ve 500 Litre Adbluenin en yakın akaryakıt istasyonundan işe başlama tarihinden itibaren Kurumun talebi doğrultusunda gerek talep fişi karşılığında pompadan gerekse Kurumun kendi deposuna 31.12.2020 tarihine kadar peyderpey teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : 10.08.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dagıtım kurulusu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK`dan) alınmıs ve vize süresi geçmemis Dagıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK`dan) alınmıs ve vize süresi geçmemis Bayilik Lisansı ve bayisi oldugu akaryakıt dagıtım kurulusundan alınmıs ihale tarihi itibari ile bayiligin devam ettigine dair belge veya Bayilik Sözlesmesi (belgelerin aslı veya idare tarafından onaylanmıs aslı görülmüstür suretleri)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR