BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2000 adet erzak paketi alınacaktır

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940452
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER EKSPRES 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51017
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İçerikleri teknik şartnameden belirtilmiş 14 kalem malzemeden oluşan 2000 adet erzak kolisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 Bayraklı-İzmir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2000 ADET ERZAK PAKETİ
BAYRAKLI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2000 ADET ERZAK PAKETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/51017

1-İdarenin
a) Adresi : Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 35535 Osmangazi BAYRAKLI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324772000 - 2324772000
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@bayrakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İçerikleri teknik şartnameden belirtilmiş 14 kalem malzemeden oluşan 2000 adet erzak kolisi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3, Bayraklı-İzmir
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanması müteakip 31.12.2019 tarihinde kadar 2000 adet erzak kolisi idarenin istediği adetlerde peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 Bayraklı-İzmir
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: Ürün şartlarında TS OIC/SMIIC 1 (Helal Gıda Belgesi) ya da başka bir TS standartı belirtildiyse, teklife esas ürünün bu şartları taşıyıp taşımadığı, üreticinin/markanın belgesinin geçerli olup olmadığı, https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/Sorgulamalar.aspx#open adresinden Belge No ile sorgulanacaktır. Bu nedenle uygunluk belgesinin aslının getirilmesine gerek yoktur. İlgili sorgulamada geçerli belgesi olmayan ürünleri teklif eden istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler de tekliflerine esas olacak ürünlerin istenilen standartlara uygunluğunu aynı adresten sorgulayabileceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihaleden önce tekliflerine esas ürün numunelerinin bulunduğu bir adet koliyi (koli baskılı olmak zorunda değildir, makarnadan 1 adet koyulması yeterli olacaktır) idareye tutanak karşılığı teslim edecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 Bayraklı İzmir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 Bayraklı-İzmiradresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR