ORDU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

200 kalem tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ORDU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129871
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / BAHCELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU AFİŞ 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/60198
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200 Kalem Tıbbi Sarf Mal Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi/Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:254 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORDU ÜNİVERSİTESİ

200 Kalem Tıbbi Sarf alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/60198
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:254 52200 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522121283 - 4522121289
c) Elektronik Posta Adresi : odudishek@odu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 200 Kalem Tıbbi Sarf Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
c)Teslim tarihi : İhaledeki kalemler defaten alınmayacak olup; Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkilisinin siparişi üzerine Taşınır deposuna peyder pey teslim edilecektir. Malzemelerin teslimatı firma yetkilisi tarafından gerçekleştirilip Kargo yetkilileri tarafından getirilen malzemeler teslim alınmayacaktır. Teslimatı yapılacak malzemeler Taşınır görevlilerinin uygun bulduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi/Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:254 Altınordu/ORDU
b)Tarihi ve saati : 06.03.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
f) Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (Original Egoipment Manafacturer-Orjjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliği kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
İstekli yukarıdaki durumlardan kendi durumuna uygun olan "YETKİ BELGESİ'ni" teklif cetvelindeki sıraya göre numaralandırarak teklif dosyasında sunacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS'ye kayıtlı olduğuna dair kayıt belgelerini, teklif cetvelindeki sıraya göre numaralandırarak sunacaklardır.
- TİTUBB veya ÜTS kaydı zorunlu olmayan malzemelerin "KAPSAM DIŞI" olduğuna dair belgeyi teklif cetvelindeki sıraya göre numaralandırarak sunacaklardır
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Bütün kalemler için numune verilecektir, ayrıca katalog verilmeyecektir. "Numunelerin üzerinde firma adı,ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır." Numuneler tutanak karşılığında Satınalma Birimine teslim edilecektir. Ayrıca sarf niteliğindeki numuneler teklif fiyata dahil olup, Kurum tarafından kullanılacaktır ve ihale sonrası istekliler tarafından iadesi talep edilmeyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre gerçekleştirilen her türlü tıbbi sarf alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR