İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

2 kısım bulaşık yıkama makinesi satın alınacaktır

İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135779
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 21.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/69771
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500 TABAK/SAAT) : 25 ADET BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (1000 TABAK/SAAT): 25 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
J.TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI BORNOVA /İZMİR (2 NO.LU İHALE SALONU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM 2 KISIM BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500 TB/SAAT VE 1000 TB/SAAT)
JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


2 KALEM 2 KISIM BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500 TB/SAAT ve 1000 TB/SAAT) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/69771
1-İdarenin
a) Adı : JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 HACILARKIRI BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324794806 - 2324793943
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 KALEM 2 KISIM BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500 TB/SAAT ve 1000 TB/SAAT)
b) Niteliği, türü ve miktarı : BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500 TABAK/SAAT) : 25 ADET BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (1000 TABAK/SAAT): 25 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YÜKLENİCİ TARAFINDAN BELİRLENECEK TESİSLERDE MUAYENESİNİ MÜTEAKİP, İZMİR JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : TAAHHÜT KONUSU MAKİNELER SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İHTİYAÇ LİSTESİ VE TESELLÜM TAKVİMİNDE BELİRTİLEN SÜRE/SÜRELER (45 TAKVİM GÜNÜ) İÇERİSİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEK TESİSLERDE, SÖZLEŞME MİKTARININ TAMAMI MUAYENEYE HAZIR EDİLECEKTİR. MUAYENE İŞLEMİ SONUCUNDA, MALLARIN UYGUN BULUNMASI HALİNDE, MUAYENE KARARININ YÜKLENİCİYE TEBLİĞİNİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN EN GEÇ 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE, İZMİR JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR. BU SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEDİĞİ VEYA EKSİK TESLİM EDİLDİĞİ TAKDİRDE HER GÜN İÇİN SÖZLEŞME BEDELİNİN % 0,05 İ (ONBİNDEBEŞ) ORANINDA PARA CEZASI UYGULANACAK, ANCAK BU SÜRE 10 (ON) GÜNÜ GEÇMEYECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDÜR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: J.TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI BORNOVA /İZMİR (2 NO.LU İHALE SALONU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR