AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 kalem tıbbi cihaz alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028475
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/338208
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüze Bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İçin 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın alma Birimi Derviş Paşa Mh. Dr. Mahmut Paşa Cd. No:20 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ İÇİN 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İçin 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/338208

1-İdarenin

a) Adresi

:

DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2724440430 - 2722140834

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb03.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Müdürlüğümüze Bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İçin 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup cihazlar adı gecen hastaneye 45 (Kırk Beş) gün içerisinde teslim edeceklerdir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın alma Birimi Derviş Paşa Mh. Dr. Mahmut Paşa Cd. No:20 AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

:

05.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- T.C Sağlık Bakanlığının 23.03.2015 Tarih ve 2015/09 Sayılı Genelgelerine İstinaden Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod Numaraları ile Tedarikçiler ve Bayilerin Bayi Onaylarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin TİTUBB/UTS çıktılarının ihale dosyasında bulunması zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmayan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmadığına dair beyanlarını teklif zarfı içinde sunacaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- A) 1. Kalem için; arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 3 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Bu süre 30 günü geçerse, firma aynı özellikleri taşıyan başka bir cihazı geçici olarak bırakmayı taahhüt edeceği taahütnameyi teklif dosyasında sunacaktır.
B) 2.Kalem için; arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 2 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Bu süre 30 günü geçerse, firma aynı özellikleri taşıyan başka bir cihazı geçici olarak bırakmayı taahhüt edeceği taahütnameyi teklif dosyasında sunacaktır.
2- Cihaz için firma yıllık %95 uptime garantisi garantisi verecektir.Arızalı süre %5 downtime süresini geçerse, geçen her süre için garanti ve bakım süresine iki kat süre eklenecektir. (Cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır).(Tüm kısımlar için)
3- 1. Kalem için teklif edilen cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin bulunması halinde bunların satış sonrası teminine ilişkin taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır.
4- Garanti süresi dolmasından sonra en az 8 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağını gösterir ÜRETİCİ VE/VEYA İTHALATÇI VE/VEYA DİSTRİBÜTÖR tarafından ve ihaleye katılan isteklinin kendisi tarafından verilen KAŞELİ İMZALI belge ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale Komisyonu Değerlendirmek için gerekli gördüğü hallerde tanıtım ( demonstrasyon) isteyebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR