ANKARA HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 3. HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

2 Kalem naylon branda ve derz dolgu alınacaktır

ANKARA HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 3. HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993564
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/195197
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM 2 KALEM NAYLON BRANDA VE DERZ DOLGU ALIMI 1'İNCİ KISIM-23.000 KİLOGRAM NAYLON BRANDA 2'NCİ KISIM-10.000 KİLOGRAM DERZ DOLGU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KISIM 2 KALEM NAYLON BRANDA VE DERZ DOLGU ALIMI
3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

2 KISIM 2 KALEM NAYLON BRANDA VE DERZ DOLGU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/195197

1-İdarenin
a) Adresi : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122448550 - 3122442410
c) Elektronik Posta Adresi : hgezgel@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 2 KALEM NAYLON BRANDA VE DERZ DOLGU ALIMI 1'İNCİ KISIM-23.000 KİLOGRAM NAYLON BRANDA 2'NCİ KISIM-10.000 KİLOGRAM DERZ DOLGU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI (ETİMESGUT/ANKARA)
c) Teslim tarihi : Alımı yapılacak olan malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR