ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2 kalem demirbaş alınacaktır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00606637
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 24.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/241706
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Periodontoloji Kliniği İhtiyacına 2 Kalem Demirbaş Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.06.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ İHTİYACINA 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ İHTİYACINA 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/241706
1-İdarenin
a) Adresi : Saglik Bilimleri Kampüsü Esenköy 67600 Kozlu ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722613580 - 3722613590
c) Elektronik Posta Adresi : dishekimligi@karaelmas.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Periodontoloji Kliniği İhtiyacına 2 Kalem Demirbaş Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Deposudur.
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma sözleşme imzalanmasına mütakip 45 gün içinde cihazı kurup çalışır bir şekilde teslim edecektir. Cerrahi seti, setin içindeki malzemeleri eksiksiz tam ve istenen özellikte teslim etmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
b) Tarihi ve saati : 09.06.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Aletler kati kabulden başlamak üzere işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya, aşınmaya ve kırılmaya karşı az 2 (İki) yıl malzeme garantiliolacak ve garanti süresi içinde kullanım hatası dışında oluşacak kırılma, bozulma ve korozyonda aletlerin tamiri yoluna gidilmeyecek, yenisiile değiştirilecektir.Bu koşul satıcı firma tarafından yazılı olarak belirlenecektir.İdaregerekli gördüğü taktirde cihaz, alet ve malzemelerin garanti belgelerini noter tasdikli olarak isteyecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
TİTUBB kapsamında olan Tıbbi cihaz/Tıbbi malzemeler için ihaleye teklif verecek isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyid eden belgelerin ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarası, istekli bayi ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını verecektir. TİTUBB kapsamı dışında olan Tıbbi cihaz/Tıbbi Malzemeler CE belgesine sahip olacaktır.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
“a) Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
b) Teklif edilen ürünün/cihazın TİTUBB kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TİTUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı/bayii olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler teknik şartnamelerinde belirtilen adet kadar numuneyi teklif zarfları ile birlikte vermek zorundadır.
2-Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi ” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şrtnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.
3- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog, CD, broşür v.b teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır.Teklif edilen ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak veya Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesi teklif zarfında sunulacaktır.
4- İhale listesinde yer alan ürünlerle ilgili ihale tarih ve saatine kadar numune teslim edilecek olup, ihale komisyonu gerek gördüğü takdirde ihale kalem/kısım listesinde yer alan herhangi bir kalem/kalemler için numune talebinde bulunulabilecektir. Numune talebi idare tarafından üst yazıyla talep edilebilecek olup, yazının tebliğini takip eden günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istekli tarafından numune veya numuneler teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde numune tesliminde bulunmayan isteklilerin kısma ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.İhale komisyonu teslim edilen numuneleri; teknik şartname hükümlerine göre elle, çıplak gözle, mikroskopla ve ameliyathane ortamında deneyerek malzemenin sağlamlığını ve uygunluğunu inceleyip, bu inceleme sonucuna göre karar verecektir. Teklif edilen ürünler ile idaremize bırakılan numunelerin ürün kodları birbiriyle aynı olmamaları halinde isteklini kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5- Teklif edilen malzemelerin hangi ülkede,hangi fabrikada, hangi çelik türleri kullanılarak üretildiğiüreti,ci firma beyanında belgelendirilmelidir.Firmalar teklif edecekleri ürünün hangi paslanmaz çelik kalitesinde imaledildiğini Uluslar arası kuruluşlardan alınmış çelik analizi ve test sonuçlarını vererek belgelebdirmelidir.Bu testlerin uygun olduğunu belgelemeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Geniş bir referans listesi verilmelidir.Verilen referans listesinde Tıp Fakülteleri, eğitim Hastaneleri ile büyük İl hastanelerinin referansları öncelikle göz önünde bulundurulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEÜ.Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy,Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR