HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 kalem CNC tezgahı alınacaktır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035148
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İhale Kayıt No
:
2019/375071
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
CNC Üç (3) Eksen Dik İşleme Merkezi 1 Adet , CNC İki (2) Eksen Torna Tezgahı 1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Sıhhiye Yerleşkesi Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2 Kalem CNC Tezgahı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/375071

1-İdarenin
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Hacettepe ASO 1.OSB Ayaş Yolu 25. Km Sincan ORGANİZE SANAYİ SİNCAN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 05322192291 - 3122673338
c) Elektronik Posta Adresi : ayselt@hacettepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : CNC Üç (3) Eksen Dik İşleme Merkezi 1 Adet ,
CNC İki (2) Eksen Torna Tezgahı 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Üniversitemiz Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.Osb Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Laboratuvarı / Organize Sanayi Bölgesi Sincan / ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama ( sipariş) yazısına istinaden 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Sıhhiye Yerleşkesi Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katolog veya fotoğraf benzeri materyalleri vereceklerdir. İstekliler Teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde ve sırasıyla cevap vereceklerdir. İstekliler teklif edilen malın ürün listesini, marka ve model, adet beyanını yazılı olarak vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Sermaye Alımları Müdürlüğü Sıhhiye Yerleşkesi Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR