BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 grup kit karşılığı tıbbi cihaz alınacaktır

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943386
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/707497
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Grup Kartuş Karşılığı Kan Gazı Analiz Sistemi 50.000 Adet 2. Grup Kartuş Karşılığı ACT Plus Cihazı 4.500 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çağış Kampüsü BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz Alımı
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ


2 Grup Kit Karşılığı Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/707497

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAGIS KAMPÜSÜ 10145 ÇAĞIŞ KAMPÜSÜ BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 612 10 10 (1810) - 0 266 612 12 94
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesatinalma@balikesir.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Grup Kartuş Karşılığı Kan Gazı Analiz Sistemi 50.000 Adet 2. Grup Kartuş Karşılığı ACT Plus Cihazı 4.500 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip cihazlar 10(on) takvim günü içerisinde kurulmasıyla işe başlanacak olup, kitler Hastane İdaresinin istediği zaman ve miktarlarda peyder pey teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip cihazlar 10(on) takvim günü içerisinde kurulmasıyla işe başlanacak olup, kitler Hastane İdaresinin istediği zaman ve miktarlarda 24 ay içerisinde peyder pey teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çağış Kampüsü BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi
2-Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite raporu
3-Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4-Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı balgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
5-Tıbbi Cihaz Üreticisi ise OEM (Orginal Equipment Manafacturer-Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı üzün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme
6-Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğuna gösteren belgeler
• İsteklinin imalatçı yada yetkili satıcı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a)İstekliler teknik servis ve teknik alt yapı durumunu gösteren belgeleri ibraz edeceklerdir.(Personelin/Personellerin; isimleri, Telefon numaraları,sertifika ve diplomaları ile SGK Primleri vb.)
b)İstekliler Kit ve diğer sarf malzemeler karşılığı verilecek cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili teknik dokümanları veya elektronik belgeleri (CD, vb.) teklifiyle birlikte ihale dosyası içinde sunacaktır.Bakım ve teknik servis hizmetleri için oluşan tüm giderler bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.(Yüklenici kit karşılığı getireceği cihazların kitler bitinceye kadar kullanılacağı süre zarfında, her türlü arıza, bakım ve onarımından sorumlu olduğunu, arızası uzun sürecek veya arızası giderilemeyecek cihazın yerine yenisini getireceğini ve bu hizmetler için herhangi bir ek ücret talep etmeyeceğini yazılı olarak belgelendirecektir.)
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)İstekliler, alımı yapılacak tıbbi ürünlerin TİTUBB / ÜTS 'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri vereceklerdir.Ayrıca isteklilerin yetkili satıcı olması durumunda tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösteren belgeleri Sağlık Bakanlığı internet sayfasından indirerek vermeleri zorunludur. İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait UBB numaralarını teklif mektubu eki cetvelinde açıkça belirtmelidirler.Teklif edilen ürünlerin TİTUBB / ÜTS'ye kayıt zorunluluğu yoksa kayıt zorunluluğu olmadığına dair belge/belgeler ihale dosyasında sunulacak olup bu beyandan dolayı oluşabilecek tüm yasal sorumluluklar beyanda bulunan firmaya aittir.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettiği kitler ve cihaz hakkında teknik katolog Türkçe yada Türkçe tercüme edilmiş olarak vereceklerdir.Teklif edilen cihazlar/cihazlar ile ilgili ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren orjinal fotoğraflı katalog, v.b. tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur. Teknik şartnameye verilen cevaplar katalog ve broşür üzerinde de gösterilecektir.
b) İstekliler teklif edilen ürünlerin genel hükümler dahil olmak üzere teknik şartname maddelerine ait ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya uygun olarak şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.
c) Sözleşme süresince cihazın 10(on) yaşını geçmeyeceğini gösterir belge
d) Firmalar Kit ve Cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir.
e) İhale komisyonumuzca verilen doküman,katalog ve prospektüs yeterli görülmemesi durumunda komisyonca belirtilen tarih,saat ve şartlarda yazılı olarak demontrosyon talep edilebilecek ve istekliler bunu karşılayacaktır. Demontrosyon talebini belirtilen gün ve saatte karşılamayan istekli ihale dışı bırakılacaktır.Yüklenici firma ihale dosyasında kurumun istediği gün ve saatte karşılayacağına dair yazılı belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.(İhalenin herhangi bir aşamasında incelemek amacıyla demonstrasyon istenebilir. Demonstrasyon talebinin istekliye talebinden itibaren 2(iki) iş günü içinde istekli tarafından idareye demonstrasyonun ne zaman yapılacağı bilgisi sunulur. Demonstrasyon; bu bilgi yazısının idare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 3(üç) takvim günü içinde, idarenin belirlediği yerde, teknik şartname kriterleri doğrultusunda yapılır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 125 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Halk Bankası Balıkesir Şubesi TR93 0001 2009 2410 0006 0000 73 nolu hesaba veya hastane veznesine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR