ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

184 kalem sarf malzeme satın alınacaktır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038739
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/385351
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 184 Kalem Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Z.Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 184 Kalem Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/385351

1-İdarenin
a) Adresi : Saglik Bilimleri Kampüsü Esenköy 67600 Kozlu ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722613580 - 3722613590
c) Elektronik Posta Adresi : dishekimligi@beun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 184 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Z.B.E.Ü. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Deposudur.
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 Takvim gün içerisinde yüklenici İşe başlayacaktır. Yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri sağlam ve kullanılır vaziyette idarenin öngördüğü sayı ve partiler halinde ihtiyaç listesi kendilerine fakslanmasını müteakip en fazla 7 (yedi) gün içerisinde saat 8:30 ile 16:00 arası gönderilecektir.Tatil günleri ve mesai saatleri dışında gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen tıbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir.Tıbbi malzemeler "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş Tıbbi Cihaz Üreticisi ve İthalatçı Firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin " T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz ULusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, ürünlere ait GMDN kodlarını (İsteklilerin GMDN kodlarını UBB kayıtları ile birlikte sunmaları da yeterli sayılacaktır.)Teklif mektuplarında veya ihale dosyasısında (ürünün markası, UBB Barkod no'su, firma ve/veya bayii tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.firmalar sözleşme imzalama esnasında XML dosyasını CD ortamında idareye sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen malzemenin; idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap veren, model ve menşeinin belirtildiği, teknik şartnamye uygunluk belgesi verilecektir.Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilemeyecektir.
b) Teklif edilen malzemeler ve kitlerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu gibi teknik döküman sunulacaktır.
c) Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını içeren 2 nüshalık liste ile merkezimiz deposuna ihale saatinden önce teslim edilecektir.Numune teslim listesinin bir nüshası teklif zarfı içine konulacaktır.Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir.Teslim edilen numunelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilememesi içn kapalı koli içinde teslim edilmesi zorunludur.Kolı dışında isteklinin adı ve gereki firma bilgileri yazılmalıdır.Kargo ile numune gönderilmesi durumunda ihale dosyası kesinlikle ayrı gönderilmelidir.
d) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından Merkezimizde teorik ve uygulamalı olarak teknik şartnameye uygunluğu bakımından değerlendirilecektir.Yaklaşık Maliyet Üzeri kalan yada Kamu İhale Mevzuatı gereğince ihalede numunesi değerlendirilmeden değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait ürünler talep edilmesi halinde 1(bir) ay içerisinde iade edilecektir.
e) Teknik şartnamede belirtilen adet kadar numune teslim edilecektir.Teknik Şartnamede numune adedi belirtilmeyen kalemlere 1' er adet numune verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy,Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR