54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

182 kalem malzeme alınacaktır

54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/80496
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
57 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ, 10 KALEM KAZAN MALZEMESİ, 115 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ, TOPLAM 182 KALEM MALZEME ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

54'ÜNCÜ MKNZ PTUGKLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI

54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


54'ÜNCÜ MKNZPTUGKLIĞI BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/80496

1-İdarenin
a) Adresi : 54'NCÜ MEKANIZE PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI GENERAL SAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALTI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842140494 - 2842145929
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekomisyon54@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 57 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ, 10 KALEM KAZAN MALZEMESİ, 115 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ, TOPLAM 182 KALEM MALZEME ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI L.Y.M AMİRLİĞİ 105 ANA VE TÜKETİM MALZEME MAL SAYMANLIĞI KESTANELİK/EDİRNE
c) Teslim tarihi : İhale Konusu Malın Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 3 (Üç) Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır. Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 20 (Yirmi) Gün İçinde Söz Konusu Mal ve Malzemeler Teslim Edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 02.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Malzemeler, birim ambalaj ve taşıma ambalaj olmak üzere, cinslerine ve fiziki özelliklerine (boyut, ağırlık ve hacmine), nakliyesine uygun, ambalajlar içerisinde dış etkenlerden (rutubet, toz, su, ışık), darebelerden ve korozyondan etkilenmeyecek şekilde ambalajlanış olarak teslim edilecektir.
2. Malzenin birim ambalajı/ taşıma ambalajı üzerindeki etiketlerde; en az parça ismi, imalatçı firma ismi, stok veya parça numarası (varsa), yılı yazılı olacaktır.
3. Etiketlemede yer alan bilgiler okunaklı olacak ve silinmeyecek şekilde matbaa harfleriyle basılmış olacaktır.
4. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlarına dikkat edilecek Teknik Şartnameye uygun açıklamalar aranacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 54'ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Malzemelerin alımı sonrası personel hataları dışında malın nevinden özelliğinden ve imalatından kaynaklanan arızalar nedeniyle oluşacak her türlü arıza hatalı üretim konularında vb. kusurlar nedeniyle değişimi ve Garantiye alınması konusunda yükleniciden TÜM MALZEMELERİ KAPSAYACAK ''2 YIL'' SÜRELİ '' GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ'' İSTENECEKTİR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR