ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

17 kalem mefruşat ürünleri satın alınacaktır

ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155772
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : İSTASYON MAH. / ETİMESGUT
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/138796
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 Kalem Mefruşat Ürünleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstasyon Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:5 - Etimesgut / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ

17 Kalem Mefruşat Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/138796

1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:5 Etimesgut/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125525775 - 3122444488
c) Elektronik Posta Adresi : etimesgutdh.salma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Mefruşat Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici, söz konusu malzemeleri sözleşmenin imzalanmasına müteakiben ilgili hastane deposunun sözlü veya yazılı talepleri doğrultusunda tek partide veya peyderpey teslim edecektir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. Yüklenici yazılı veya sözlü olarak talep edilen malzemeleri en geç 15 (onbeş) gün içerisinde hastanemiz depolarına teslim edecektir. Ancak 31.12.2020 tarihi itibarı ile ilgili malzemeler teslim edilmiş olacak ve iş sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstasyon Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:5 - Etimesgut / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edilen kalemlere ait numuneleri ihale saatinden önce Hastanemiz Ayniyat Tüketim Deposuna, iki nüsha olarak hazırlanan numune teslim tutanağı karşılığı teslim edecek olup, tutanağın bir nüshası istekli tarafından teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır. Numuneler, en az 1 adet/metre olmak şartı ile üretici firma adı ve ürün bilgilerinin üzerinde yazılı olduğu orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Numunenin teknik şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hastane deposundan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç). Kullanılan ve/veya Karar Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR