BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

16 Kalem ilaç alınacaktır

BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/369349
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kalem İlaç Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 16 KALEM İLAÇ ALIMI İŞİ
DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz İhtiyacı Olan 16 Kalem İlaç Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/369349

1-İdarenin
a) Adresi : 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124880170 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi : basaksehirsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem İlaç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başakşehir Devlet Hastanesi (Eczane Deposu)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mallar, hastanenin yazılı talebi (posta, e-posta veya faks ile tebliğ edilerek) doğrultusunda peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği siparişlere istinaden, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde depoya teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. En geç 31/12/2019 tarihine kadar malların tamamı teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, istekli imalatçı ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış Üretim İzin Belgesi, istekli ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış İthalat İzin Belgesini ihale dosyasında sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Firmanın UBB Kaydı: İstekliler, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (ÜTS/TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge sunacaktır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kaydı sunulacaktır.
b) Ürünün UBB Kaydı: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (UBB/ÜTS) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için üreticinin veya ithalatçının beyanı esas alınacaktır. Ayrıca istekliler teklif eki cetvelinde ürünün isminin yanına parantez içinde teklif edilen ürünün UBB/ÜTS kodunu (barkod) yazacaklardır. İhale uhdesinde kalan firmalar teklif mektubunda belirtilen UBB kodlu (barkod) ve GMDN kodlu ürünü hastane ambarına teslim edeceklerdir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1) İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "ECZA DEPOSU RUHSATI" veya "İMALAT İZİN BELGESİ" ni teklifi ile birlikte sunacaktır.
2) İstekliler, ithalatçı ise ithal ilaç için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "İTHAL İLAÇ İZİN BELGESİ" ni teklifi ile birlikte sunacaktır.
3)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS/TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
4)Yerli malı teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler; Kamu ihale kurumu tarafından yayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri listesi" nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif edilen yerli malı ürünler için fiyat avantajı uygulanmayacaktır.İhale dosyasında Yerli Malı Belgesi konulacaktır.Yerli Malı Belgesinin tarihi ihale tarihini kapsamalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1) Bu ihaleye sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebileceklerdir. 2) İdari Şartnamede açıklanmayan hususlarda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımları Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Hususları geçerlidir. 3) Teklif edilen ürünlerin Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alması zorunludur. İhalede Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden yer almayan bir ürün için teklif verilemez. Ürünlerin İlaç Takip Sistemine ( İTS) bildirim zorunluluğu başladığı tarihten itibaren hastaneye teslim edilecek ürünler için yüklenici bu bildirimi yapacaktır. Teslim edilen ürünlerin irsaliyelerinde de bu durum belirtilecektir. 4) İstekliler teklif edecekleri kalemlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodlarını ve birim fiyat tekliflerini, teklif edilen kalemlerin UBB kodu bulunmuyorsa "kapsam dışı" olarak CD(Compack Disk) hazırlanarak ,''KİK'' uzantılı ''XML'' formatında oluşturdukları belgeyi CD (Compack Disk) ortamında sözleşmeye davete müteakip sözleşme tarihine kadar idareye sunacaklardır. 5) Yasaklılık teyidi sorgulama için kullanılmak üzere birim fiyat teklif mektubunu imzalayan kişinin, şirket müdürünün, ortakların ADI-SOYADI , TC KİMLİK NUMARALARI, ORTAKLIK ORANLARI'nın yazılı olduğu bir form düzenleyip verilecektir. 6) Kamu İhale Kurumunun 20 Nisan 2011 tarihli yayınladığı genel tebliğinde belirttiği üzere Yuvarlama İşlemi aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Hesaplanan toplam - teklif tutarı Yuvarlama Sonucu 500.815,414 500.815,41 500.815,4149 500.815,41 500.815,41582 500.815,42 500.815,4169 500.815,42

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR