HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

15 Kalem temizlik malzemesi satın alınacaktır

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978581
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/159214
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


15 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/159214

1-İdarenin
a) Adı : HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad.No: 5 31100 ANTAKYA HATAY MERKEZ/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3262146156 - 3262146688
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 15 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, HATAY DEVLET HASTANESİ, İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ, KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ, DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ, SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ, REYHANLI DEVLET HASTANESİ, ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ, ERZİN DEVLET HASTANESİ, HASSA DEVLET HASTANESİ, YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ, HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, KIRIKHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, KUMLU İLÇE DEVLET HASTANESİ VE VARSA EK BİNALARI
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat 01.06.2019 tarihi baz alınmak suretiyle 3 eşit parti (Teslimatın eşit partilere bölünememesi halinde idarenin kabul edeceği şekilde dağılım yapılacaktır.) halinde ikişer ay ara ile yapılacaktır. Tüm teslimatlar teslimat ayının ilk on günü içerisinde yapılacaktır. Teslimatlar malzeme dağılım tablosundaki miktarlar ve kurumlar dikkate alınarak sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen idarelere teslim edilecektir.Teslimat değişiklikleri yüklenicilere resmi yazı iletilmek suretiyle tesislerce yapılabilecek olup 15 gün öncesinden talep edilmesi halinde istenilen miktarın teslimatı geç veya erken yapılabilecektir. Teslimatlarda idarelerce resmi yazı iletilmeden değişiklik yapılmayacaktır. Sözleşmenin teslimat başlangıç tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde ilk teslimat yapılacak diğer teslimatlarda 01.06.2019 tarihi baz alınmaya devam edilecektir. Sözleşmenin teslimat başlangıç tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşme süresi yine 31.12.2019 tarihinde sona erecektir
d) İşe başlama tarihi : 01.06.2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale tarih-saatinden önce idareye teslim edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR