AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

148 kalem kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01145692
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 10.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/125564
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
148 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ZEYBEK MAHALLESİ İZMİR BULVARI NO: 118 EFELER/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020/2021 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/125564

1-İdarenin
a) Adresi : ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 09100 MERKEZ EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562124493
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 148 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Aydın İl Sağlık Müdürlüğü , Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Aydın ADSM, Aydın Çine Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Didim Devlet Hastanesi, , Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi, Aydın Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Aydın Nazilli ADSM, Aydın Söke ADSM'nin ambar depolarına peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.07.2020 tarihinden itibaren idarelerin talepleri doğrultusunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü , Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Aydın ADSM, Aydın Çine Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Didim Devlet Hastanesi, , Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi, Aydın Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Aydın Nazilli ADSM, Aydın Söke ADSM'nin ambar depolarına peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ZEYBEK MAHALLESİ İZMİR BULVARI NO: 118 EFELER/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 01.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri ve katalokları Numune Teslim Tutanağı ile birlikte ihale saatinden önce idareye sunmak zorundadır. (Yazıcı ve fotokopi makinası tonerleri ile kartuşlar için katolog verilecektir. Baskı makinesi mürekkebi ve faks şeritleri numune değerlendirmeden sonra firmanın iade dilekçe ile iadesi yapılacaktır. Tonerler için sözleşme imzalandıktan sonra firmanın idareye teslim ettiği tonerler muayene kabul aşamasında denenecek uygun bulunmayan tonerler tutanak tutularak geri iadesi edilecektir. Diğer malzemelere ait alınan numuneler şahit numune olarak saklanacaktır.) Numune Teslim Tutanağının bir kopyası ihale teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.olarak saklanacaktır.) Numune Teslim Tutanağının bir kopyası ihale teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEYBEK MAHALLESİ İZMİR BULVARI NO: 118 EFELER/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR