ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

13 kalem tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155167
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZAFER 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/161651
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem Odyoloji Birimi Tıbbi Sarf Malzeme - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Şehir Hastanesi Konferans Salonu-Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 İdari Bina Kat:2 06800 BİLKENT/ÇANKAYA/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 Yılı Odyoloji Kliniği 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/161651

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 06800 Bilkent/ ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03125526000- Dahili 771139 - 3125529978
c) Elektronik Posta Adresi : ankarash.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Odyoloji Birimi Tıbbi Sarf Malzeme - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Şehir Hastanesi -TSB Tıbbi Sarf Ana Ambarı ve/veya Merkezi Biyomedikal Tüketim Ambarı
c) Teslim tarihi : Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden veya posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak , kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 31.03.2021 tarihinde kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Şehir Hastanesi Konferans Salonu-Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 İdari Bina Kat:2 06800 BİLKENT/ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge ve/ veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması gerekmektedir.
2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.),
3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici ve ya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge
Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/1 Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.3. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" aranacaktır.
Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse, kapsamda olmadığını açıklayan istekli beyanı. Kapsam dışı olduğu, ayrı bir beyan yerine Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki “Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmında da belirtilebilir.
Biyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları) kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve ya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen kalemlerin teknik şartnameye uygunluğunu kanıtlanması amacıyla, teknik şartnamede konu ile ilgili herhangi bir hüküm belirtilmemişse, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı numune, katalog veya benzeri tanıtım materyali, ihale saatinden itibaren ihale salonunda, teklif zarflarının açılarak incelenmesi esnasında ihale komisyonuna teslim edilecektir. Numune-katalog teslimatı, Standart formlar içerisinde verilen örneğe uygun olarak 3 nüsha Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılacaktır. (1 nüshası, isteklide kalacak, 1 nüshası teslim alan teknik üyede kalacak, 1 nüshası da teklif dosyasına konulmak üzere alınacaktır). Numune, katalog veya benzeri tanıtım materyalini, ihale esnasında teslim edecek istekliler, numune/katalog teslim tutanağını ihale dosyasında sunmak zorunda değildir.
Teknik şartnamede numune istenmişse ve ya “numune üzerinden değerlendirilecektir ” ve ya benzeri ibare varsa istenilen miktar kadar numune verilmesi zorunludur.
Sunulan tanıtım materyalinde teklif edilen kalemin teknik şartnameye uygunluğu birebir tespit edilebilmelidir; aksi halde uygunluk verilmeyecektir. Numune/katalog/demo konusunda teknik şartnamedeki hususlar da dikkate alınmalıdır.
Teknik değerlendirme sürecinde, ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde istekli bu ürünlere ait istenilecek numune, katalog ve diğer belgeleri vermek zorundadır.
İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır.
İsteklilerin uhdesinde kalan kalemlerin numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere hastanemizde kalacaktır. En son yapılan teslimatlarla birlikte numuneler iade edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Şehir Hastanesi Satınalma İhale Birimi-Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 İdari Bina Kat:1 06800 BİLKENT/ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR