ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

13 kalem kağıt satın alınacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128416
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/52522
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem Kağıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok 3.Kat)06100 Samanpazarı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

13 Kalem Kağıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/52522
1-İdarenin
a) Adresi : Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 Samanpazarı/ANKARA SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 508 3323 - 312 508 2315 - 312 310 3829
c) Elektronik Posta Adresi : dssatinalma@ankara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Kağıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü İncitaşı Sokak No:10 Beşevler/ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yükleniciye verilecek olan yazılı siparişe istinaden tamamı tek seferde 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok 3.Kat)06100 Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler teklif edeceği kağıtlar için; marka, model ve özelliğini belirten liste ile birlikte birer tabaka numuneyi (üzerinde isteklinin kaşe ve imzası ile kağıdın cinsi, gramajı ve markası yazılı olacak şekilde) ihaleden saatinden önce Basımevi Müdürlüğüne tutanak ile teslim edecektir. Bu tutanağın bir sureti de teklif zarfına konulacaktır. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler üzerinde teknik şartnamede yazılı hususlar değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok 3.Kat)06100 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR