ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ

12 kalem filtre ve 4 kalem fan coil motor malzemesi satın alınacaktır

ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038808
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : AHLATLIBEL MAH. / AHLATLIBEL
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
24 SAAT 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/390356
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım, 1. KISIM: 12 Kalem Filtre ve 2. KISIM: 4 Kalem Fan Coil Motor Malzemeleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi,Toplantı Salonu (Ahlatlıbel Mh. 1746 Sk. Beytepe-Çankaya/ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 KALEM FİLTRE VE 4 KALEM FAN COİL MOTOR MALZEMELERİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BEYTEPE MURAT ERDİ EKER SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 Kalem Filtre ve 4 Kalem Fan Coil Motor Malzemeleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/390356
1-İdarenin

a) Adresi: Ahlatlıbel Mh. 1746. Sk. 06640 Beytepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3129060670 - 3129060816
c) Elektronik Posta Adresi: beytepedhsa@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım, 1. KISIM: 12 Kalem Filtre ve 2. KISIM: 4 Kalem Fan Coil Motor Malzemeleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, Ayniyat Tüketim Malzemeleri Deposu
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 (Yirmi) gün içinde tek seferde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi,Toplantı Salonu (Ahlatlıbel Mh. 1746 Sk. Beytepe-Çankaya/ANKARA)
b) Tarihi ve saati: 22.08.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi,Ek Bina, Satın Alma Birimi (Ahlatlıbel Mh. 1746 Sk. Beytepe-Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR