ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

12 grup toner ve kırtasiye malzemesi alınacaktır

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036855
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Grup 226 Kalem Toner ve Kırtasiye Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TONER VE KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12 Grup Toner ve Kırtasiye Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/369699

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122103890 - 3122103731
c) Elektronik Posta Adresi : ism@metu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Grup 226 Kalem Toner ve Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Grup Kırtasiye Malzemeleri için: - 107 kalem malzeme sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarına tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemleri bittikten sonra 10 (On) takvim günü içerisinde, malzemelerin ODTÜ Kampüs içerisindeki listeleri verilecek olan 23 adet ambara dağıtımı Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. - Malzemeler tek seferde teslim edilecektir. Malzemelerin ambarların bulunduğu bina girişlerine kadar taşıması, yüklenici tarafından yapılacaktır. Tüm sorumluluk yükleniciye aittir. - Yüklenici malzemelerin dağıtımı aşamasında malzemeleri koliler halinde veya sağlam poşetlerde birimlere dağıtımını gerçekleştirecektir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gruplar için: - 119 kalem ve 495 adet malzeme sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarına teslim edilecektir. - Distribütörün (dağıtıcı) kargo ile teslimat yapması durumunda, yüklenici firma kargodan malzemeleri teslim alıp ürün ayrıştırma ve istiflemesini yapacaktır. - Tüm malzemelerin teslimi yetkili distribütör (dağıtıcı) firmalar tarafından yapılacaktır. - Yüklenici, İdaremiz Personeli gözetiminde; İdaremizce kendisine verilecek bölüm/birim listesine göre her birimin/bölümün malzeme ayrımını ve istiflemesini yapıp, dağıtıma hazır halde teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri : Kırtasiye malzemeleri için: • Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarına tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemleri bittikten sonra 10 (On) takvim günü içerisinde, malzemelerin ODTÜ Kampus içerisindeki listeleri verilecek olan 23 adet ambara dağıtımı Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. • Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. • Malzemeler hafta içi, mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. • Malzemeler tek seferde teslim edilecektir. Malzemelerin ambarların bulunduğu bina girişlerine kadar taşıması, yüklenici tarafından yapılacaktır. Tüm sorumluluk yükleniciye aittir. • Malzemeler orijinal ambalajlarında olmalıdır. Ambalajları açılmamış, yırtılmamış, deforme olmamış olarak İdaremiz deposuna teslim edilecektir. • Ambalajların üzerinde varsa üretim tarihi, son kullanma tarihi ve kullanım bilgileri vb. olacaktır. • Yüklenici malzemelerin dağıtımı aşamasında malzemeleri koliler halinde veya sağlam poşetlerde birimlere dağıtımını gerçekleştirecektir. Tonerler için: • 119 kalem ve 495 adet malzeme sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarına teslim edilecektir. • Distribütörün (dağıtıcı) kargo ile teslimat yapması durumunda, yüklenici firma kargodan malzemeleri teslim alıp ürün ayrıştırma ve istiflemesini yapacaktır. • Tüm malzemelerin teslimi yetkili distribütör (dağıtıcı) firmalar tarafından yapılacaktır. Yetkili satıcı, Yetkili temsilci gibi yetki belgeleri ile mal kabulü yapılmayacaktır. • Malzemeler hafta içi, mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. • Teslim edilen malzemelerin muayene ve kabulü idaremiz personeli tarafından yapılacaktır. • Teslim aşamasında distribütör (dağıtıcı) firma teslim ettiği ürünlerin seri numaraları ile birlikte listeyi kaşe, imza ve distribütör (dağıtıcı) olduğunu belgeleyip idareye sunacaktır. Aksi halde malzemeler teslim alınmayacaktır. • Yüklenici, İdaremiz Personeli gözetiminde; İdaremizce kendisine verilecek bölüm/birim listesine göre her birimin/bölümün malzeme ayrımını ve istiflemesini yapıp, dağıtıma hazır halde teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. Grup Brother, 3. Grup Canon, 4. Grup Develop, 5. Grup Hp, 6. Grup Kyocera, 7. Grup Lexmark, 8. Grup Ricoh, 9. Grup Riso, 10. Grup Samsung, 11. Grup Toshiba, 12. Grup Xerox kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 - ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR