MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

116 kalem cerrahi sütur alımı yapılacaktır

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01191514
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 16.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/361096
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
116 Kalem Cerrahi Sütur Alımı İhalesi kapsamında alımı yapılacak malzemelerin hastanelere göre dağılımı ekteki listede belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetleri Birimi -Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. No:22 Menteşe MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

116 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/361096

1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Cad No: 22 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141105 - 2522143685
c) Elektronik Posta Adresi : mugla.mali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 116 Kalem Cerrahi Sütur Alımı İhalesi kapsamında alımı yapılacak malzemelerin hastanelere göre dağılımı ekteki listede belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1)Bodrum Devlet Hastanesi, 2)Dalaman Devlet Hastanesi, 3)Datça Devlet Hastanesi, 4)Fethiye Devlet Hastanesi, 5)Köyceğiz Devlet Hastanesi, 6)Marmaris Devlet Hastanesi, 7)Menteşe Devlet Hastanesi 8) 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, 9)Ortaca Devlet Hastanesi, 10)Yatağan Devlet Hastanesi. 11) Fethiye ADSM 12)Muğla ADSM
c) Teslim tarihi : Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı içerisinde yer alan "İhale kalemlerinin sağlık tesislerine göre dağılımını gösteren tablo" dahilinde 5(beş) ay içinde en fazla 2 (iki) sipariş üzerinden peyderpey olarak yapılacaktır. İhtiyaç sahibi sağlık tesisi idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden yükleniciye tebliğ edilen sipariş yazısı dahilindeki süre içerisinde, süre belirtilmemiş ise 10 (on) gün içinde ilgili sağlık tesisinin deposuna mesai saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetleri Birimi -Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. No:22 Menteşe MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 06.08.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Ürünün UBB/ÜTS Kaydı :
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (UBB)/ÜTS tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için üreticinin veya ithalatçının beyanı esas alınacaktır.
Ayrıca istekliler teklif eki cetvelinde ürünün isminin yanına parantez içinde teklif edilen ürünün UBB kodunu (barkod) yazacaklardır.
İhale uhdesinde kalan firmalar teklif mektubunda belirtilen ÜTS/UBB kodlu (barkod) ürünü hastane ambarına teslim edeceklerdir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Firmanın UBB/ÜTS Kaydı :
İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/( Ürün Takip Sistemi) ÜTS' ye kayıtlı olduğuna dair belge sunacaktır.
İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kaydı sunulacaktır.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/1 sayılı Genelgesine istinaden Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan "Tıbbi Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif dosyasında sunulacaktır.
Yerli Malı Belgesi sunan istekliler, belgenin üzerine hangi kalem sıra numaralı malzemeye ait olduğunu belirterek teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen tüm ürünlere ait numuneler teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar tutanakla idareye teslim edilecektir.
Numuneler, minimum 5 (beş) adet olmak üzere her bir kaleme ait malzeme adı, kalem sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş(düşmeyecek/kaybolmayacak şekilde sağlam yapıştırılmış) olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir.
Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek görüldüğü takdirde klinik ortamlarda deneyerek malzemenin sağlamlığına, hastaya uygunluğuna, ergonomik olup olmadığına, sağlık personeli tarafından kullanım kolaylığına göre kararını verecektir.
Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.
Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve ÜTS/UBB barkod kodlarını liste şeklinde hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.
Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmenin imzalanmasına müteakip) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR