BOLU KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.KOMANDO TUGAY İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

11 kalem meyve satın alınacaktır

BOLU KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.KOMANDO TUGAY İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153471
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/144292
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.500 KG. ÇİLEK, 3.300 KG. MALTA ERİĞİ, 4.000 KG. TAZE KAYISI, 6.000 KG. TAZE ERİK, 15.000 KG. MUZ, 3.000 KG. KİRAZ, 3.600 KG. ŞEFTALİ, 25.000 KG. KARPUZ, 4.000 KG. TAZE ÜZÜM, 5.500 KG. ARMUT, 17.000 KG. KAVUN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

11 KALEM MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/144292

1-İdarenin
a) Adresi : GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742451130 - 3742451139
c) Elektronik Posta Adresi : ih.kom.bsk.bolu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.500 KG. ÇİLEK, 3.300 KG. MALTA ERİĞİ, 4.000 KG. TAZE KAYISI, 6.000 KG. TAZE ERİK, 15.000 KG. MUZ, 3.000 KG. KİRAZ, 3.600 KG. ŞEFTALİ, 25.000 KG. KARPUZ, 4.000 KG. TAZE ÜZÜM, 5.500 KG. ARMUT, 17.000 KG. KAVUN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 2'nci Komando Tugay Komutanlığı LYM Amirliği Depoları / BOLU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğini takip eden günden itibaren Ek-1 (İhtiyaç Listesi) nde ve aşağıda belirtilen işe başlama tarihlerine uygun olarak işe başlanacaktır. (Ancak sözleşmenin herhangi bir sebeple gecikmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılacak tebligata istinaden işe başlanacaktır.) ÇİLEK, MALTA ERİĞİ, MUZ 01.05.2020 TARİHİNDE, TAZE KAYISI, KİRAZ 15.05.2020 TARİHİNDE, TAZE ERİK 01.06.2020 TARİHİNDE, ŞEFTALİ, KARPUZ 01.07.2020 TARİHİNDE, KAVUN 15.07.2020 TARİHİNDE, TAZE ÜZÜM, ARMUT 01.08.2020 TARİHİNDE MAL SAYMANLIĞINCA VERİLECEK TEBLİGATLARA İSTİNADEN İŞE BAŞLANACAKTIR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU)
Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 190 (yüz doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR