DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA, İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 kalem kurşun asit akümülatör satın alınacaktır

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA, İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128011
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : VARLIK MAH. / YENİMAHALLE
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/26285
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER (11 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Zemin Kat Z10 no.lu İhale Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/26285

1-İdarenin
a) Adresi : VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:47 06170 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124545454 - 3124543555
c) Elektronik Posta Adresi : makina@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖRLER (11 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları Mühendisliği (Etlik/ANKARA)
c) Teslim tarihi : KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖRLER, 1. Parti teslimat işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içinde, 2. Parti teslimat 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Her partide en çok 2 (iki) teslimat yapabilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat parti adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Zemin Kat Z10 no.lu İhale Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No: 47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
7.5.3.3.1- Teklif edilen akümülatörler ithal ve/veya yerli imal edilmiş olabilir.
7.5.3.3.1.1 Teklif edilen akümülatörler yerli imal edilmişler ise;
a) İstekli imalatçı ise; istekli teklif ettiği akümülatörlere ait, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş olan “TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ” ve/veya “TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ve/veya TSEK KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ”ni verecektir. Bu belgelerin geçerlilik süresi ihale tarihinde sona ermemiş olacaktır.
b) İstekli imalatçı firma değil ise; istekli teklif ettiği akümülatörlerin imalatçısından temin ettiği bu akümülatörlere ait Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş olan “TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ” ve/veya “TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ve/veya TSEK KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ”ni verecektir. Bu belgelerin geçerlilik süresi ihale tarihinde sona ermemiş olacaktır. (teklif zarfı açıldıktan sonra yerli imal edilmiş aküler için a ve b şıklarında belirtilen belgelerin kapsamına girmeyen kalemler mukayeseye alınmayacaktır.)
7.5.3.3.1.2 Teklif edilen akümülatörler yurt dışından ithal edilmiş ise;
İstekli, teklif ettiği akümülatörlerin TS EN 50342-1 (/A1)’e uygun olduğunu belirten bir yazıyı teklifi ile birlikte verecektir. Bu yazı teklif vermeye yetkili kişi/kişilerce ad-soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. Teklif zarfının içinden bu yazı çıkmaz ise teklif nazarı itibara alınmaz.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, teknik şartname ekindeki “KURŞUN-ASİT AKÜMÜLATÖRLER BİLGİ FORMU”nu (ÖRNEK EK) doldurarak verecektir. Bu FORM, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Zemin Kat Z06 no.lu Oda Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR