DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

11 kalem baharlık sebze meyve satın alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940664
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KALENİN SESİ 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HEDEF 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/36863
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kalem Baharlık Sebze Meyve Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

11 KALEM BAHARLIK SEBZE MEYVE
Ç.KALE BOĞ.İK.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

11 Kalem Baharlık Sebze Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/36863

1-İdarenin
a) Adresi : CEVATPASA MAH. NARA YOLU 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862172460 - 2862171994
c) Elektronik Posta Adresi : canakkale.ikmal@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Baharlık Sebze Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇANAKKALE İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI AMBARLAR SAHASI
c) Teslim tarihleri : İdare, sözleşmenin imzalandığı tarih ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında ne zaman, ne miktarda mal getireceğini (aylık/haftalık/günlük) tebligat ile teslimi istenen tarihten en az 2 (iki) gün önce yükleniciye veya kanuni vekiline tebliğ edecektir. İdare, yapılan tebligatları zaruri durumlarda (gemilerin plansız liman ziyaretleri vb.) revize edebilir. (1) BAKLA TAZE : 01 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 2200 kg (2) DEREOTU : 01 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 1250 dm (3) BEZELYE TAZE : 01 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 2500 kg (4) SOĞAN TAZE : 01 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 1250 kg (5) ERİK MALTA : 01-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 2400 kg (6) SEMİZOTU : 01-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 1250 kg (7) ÇİLEK : 01 Mayıs-30 Haziran 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 3500 kg (8) ERİK TAZE : 01 Haziran-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 5250 kg (9) KAYISI TAZE : 01 Haziran-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 3500 kg (10) KİRAZ : 01 Haziran-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 4750 kg (11) KABAK TAZE : 01 Mayıs-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında idarenin yapacağı tebligatlara göre; 4500 kg yüklenici tarafından teslim edilecektir. 10.3.2. Teslim edilen malzemelerin her tür yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir. Ambalajların uygun olması ve iş-işyeri güvenliğinin önem arz ettiği durumlarda idare, yüklenicinin idareye ait iş makinelerini kullanmasına izin verebilir. Bu durumda idarece belirlenen aşağıdaki iş makinesi kullanım ücreti yüklenicinin alacağından kesilir. Yüklenicinin hizmet alındıktan sonra bu ücretlere itiraz hakkı yoktur. 3 TONLUK ELEKTRİKLİ FORKLİFT :100,00 TL/SAAT, 2,5 TONLUK DİZEL FORKLİFT: 150,00 TL/SAAT.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANAKKALE DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE DENİZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR