BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

101 kalem kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155489
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BOLU TAKİP 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/157718
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
101 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 BOLU-Merkez)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

101 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/157718

1-İdarenin
a) Adresi : Borazanlar Mah Hattat Emın Barın Cad 108 14100 Bolu Merkez/Bolu
b) Telefon ve faks numarası : 3742150340 - 3742180512
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma14@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 101 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır. Sözleşme süresi içerisinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bağlı sağlık tesisleri tarafından verilen siparişlere göre peyder pey teslimat yapılacaktır. Teslimatlar ilgili sağlık tesisleri adresine yapılacaktır. Siparişler Yüklenici firmanın tebligata esas (teklif mektubunda belirtilmiş olan) adresine, faks numarasına veya e-posta adresine yapılacaktır. Yüklenici, İdare tarafından verilen siparişleri; siparişin tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Siparişlerin süresi içerisinde teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi halinde; sözleşmenin 34. maddesinde belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 BOLU-Merkez)
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekliler teklif ettikleri kalemlere ait en az 1'er adet numuneyi ihaleden önce satınalma birimine teslim edeceklerdir. Numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale uhdesinde kalmayan isteklilerin, ihale kararından sonra en geç 1 (bir) ay içerisinde malzeme numunelerini İdareden alması zorunludur, bu süre içerisinde alınmayan numuneler geri iade edilmez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi (Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 BOLU-Merkez) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR