URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1000 adet erzak paketi satın alınacaktır

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/477811
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İçeriği 13 Kalemden Oluşan 1000 Adet Erzak Paketi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 Urla / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE 5393 SAYILI KANUNUN 14 MADDESİ GEREĞİNCE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YAPILACAK GIDA YARDIMI İÇİN 13 KALEMDEN OLUŞAN 1000 ADET ERZAK PAKETİ ALIM İŞİ
URLA BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Sınırları İçerisinde 5393 Sayılı Kanunun 14 Maddesi Gereğince İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Gıda Yardımı İçin 13 Kalemden Oluşan 1000 Adet Erzak Paketi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/477811

1-İdarenin
a) Adresi : Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi No:3 Kat:2 35430 URLA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327541088 - 2327541009
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@urla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İçeriği 13 Kalemden Oluşan 1000 Adet Erzak Paketi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri : Urla Belediyesi gıda paketlerini aylık dönemler halinde dağıtacaktır. Yapılacak sözleşme tarihinden 5 gün sonra ilk parti koliler teslim edilecek, diğer aylar için dağıtım yapmadan önce yüklenici firmaya 10 gün önceden haber verecek ve firmada 10 gün içinde dağıtım dönemine ait İdarece belirtilen sayıdaki koliyi hazır hale getirecektir. Dağıtımı Urla Belediyesi Kendi Personeli ve araçları ile dağıtacak yüklenici sadece kolileri istenen şekilde Urla Belediyesinin gösterdiği depoya yerleştirerek hazır edecektir. Kolilerin dağıtım takvimini Urla Belediyesi belirleyecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde 13 kalem mal için verilen toplam fiyat esas alınacaktır. Teslim süresince fiyatlarda meydana gelen değişiklikler hiçbir şekilde idareye yansıtılmayacaktır. İdare kolileri teslim alırken gerekli gördüğü incelemeleri yaptırabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 Urla / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Urla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hacı İsa Mahallesi Bülent Baratalı Cad. No:3 Urla/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR