MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

10 kalem sterilizasyon ve dezenfeksiyon malzemesi alınacaktır

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025561
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MANİSA 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/333429
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 YILLARI ARASI 10 KALEM STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON SARF MALZEMESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Akmescit Mah. İzmir Cad. No:291 Yunusemre MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019-2020 YILLARI ARASI 10 KALEM STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019-2020 YILLARI ARASI 10 KALEM STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON SARF MALZEMESİ TOPLU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/333429
1-İdarenin
a) Adresi : Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362504112-13 - 2362504112
c) Elektronik Posta Adresi : manisa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 YILLARI ARASI 10 KALEM STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON SARF MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Manisa Şehir Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Ağız ve diş Sağlığı Merkezi, Salihli Devlet Hastanesi, Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi, Gördes Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Soma Ağız ve Diş Sağlığı , ve bağlı birimlerine
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 16 Aydır. İşin süresi 16 (onaltı) aydır. Sözleşmenin süresi 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekir. Sağlık tesisinin yeni hizmet binasına taşınması veya ilgili hizmetin farklı bir sağlık tesisinde sürdürülmesinin gerektiği zorunlu durumlarda idare tarafından yeni teslimat adresi yükleniciye bildirilecektir. Sözleşmenin imzalandığının,idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır.idarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslimat yapılacaktır.İdarenin yazılı talebine ( faks, e-posta , iadeli taahhütlü) istinaden 15 (onbeş) takvim günü içerisinde idareye teslim etmesi gerekmektedir .

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Akmescit Mah. İzmir Cad. No:291 Yunusemre MANİSA
b) Tarihi ve saati : 05.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli Mevzuat gereği, İstekli firmanın ve ürünlerinin TİTUBB (T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) / ÜTS Ürün Takip Sitemi kaydı olduğuna dair belge ile onaylanmış ürün numarası (barkodu) sunacaklardır.Ancak teklif edilen ürünlerden Tıbbi Cihaz Yönetmenliği kapsamına girmeyen var ise bu durum firma tarafından belgelendirilecektir.
b) İstekliler teklif etmiş olduklarıher bir kalem için UBB listesi düzenleyecek , Düzenlenen listenin ekine sırası ile UBB çıktısı ve Bayi Bilgi Formu eklenerek teklif sıra numarasına göre numaralandırılmış bir şekilde hangi kaleme ait olduğu belirtilerek ,ihale dosyalarında sunacaklardır. EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF İLGİLİ KALEMLERDE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
c) İstekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edecekleri ürünlere ait, ihale sıra numarası, firma adını yazarak 1 (bir) adet numuneyi ihale saatinden önce idareye teslim edip,ihale dosyasına teslim tutanağını koymak zorundadır.İhale dosyasında teslim tutanağı olmayan,numune üzerinde firma adı,sıra numarası yazılı olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.c-) İhale Komisyonundaki uzman üyeler, ihaledeki numuneleri Manisa Merkezdeki Hastanenin özellikli birimlerinde ( Ameliyathane, servis v.b ) teknik şartnameye uygun olup olmadığı deneyerek karar verilecek olup verilen numuneler geri iade edilmeyecektir.
b) Teklif edilen ürüne ait net ve anlaşılır ürün fotoğrafı dijital ortamda cd içerisinde teklif dosyasında sunacaklardır. Fotoğrafın adı ihalede yer alan ürün sırano-adı-ubb kodu şeklinde olacaktır. Bu şekilde CD ' yi sunmayan isteklilerin ilgili kalemleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Teklif edilen ürünlere ait excel formatında ,Teklif listesindeki sıra ile ,Ürün adı, teklif bedeli , marka, ambalaj şekli , ubb ürün kodu , ubb bayi kodu , sut kodu , yazılarak firma tarafından ıslak imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Bu şekilde sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) Yerli Malı Belgesi sunacak olan istekliler, İlgili belgenin ihale listesinde yer alan hangi kalemleri kapsadığını ilgi belge ekinde teklif sırasına göre liste olarak beyan edeyeceklerdir. Bu liste ürün sırano-adı- yerli malı belge numarası şeklinde hazırlanacaktır. Liste ekine teklif sırası ile yerli malı belgeleri konulacak belgelerin üzerine hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. Bu şekilde sunulmayan belge sunmayan isteklilerin ilgili kalemlerinde yerli malı uygulaması yapılmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Akmescit Mah. İzmir Cad. No:291 Yunusemre MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR