ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BŞK. (BOREN)

1 adet kompozit kürleme otoklav sistemi cihazı alınacaktır

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BŞK. (BOREN)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064813
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/502011
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Kompozit Kürleme Otoklav Sistemi Cihazı Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu Dumlupınar Bulvarı No:166 D-Blok 06520 Çankaya-ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET KOMPOZİT KÜRLEME OTOKLAV SİSTEMİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KORDİNATÖRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/502011
İşin Adı : 1 Adet Kompozit Kürleme Otoklav Sistemi Cihazı Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Dumlupınar Bulvarı No: 166 D-Blok 06520 Çankaya-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122013600 - 3122198055
c) Elektronik posta adresi : info@boren.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.boren.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kompozit Kürleme Otoklav Sistemi Cihazı Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Prof.Dr. Ayhan MERGEN Ar-Ge Merkezi Dumlupınar Bulvarı No:166 06520 Çankaya-ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlama tarihi kabul edilecek olup, teslim tarihi işe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) Gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu Dumlupınar Bulvarı No:166 D-Blok 06520 Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.10.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir :
1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdare Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
1.4. Aşağıda 3. maddede belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun İş Ortaklığı Beyannamesi,
1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1.1. maddesinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 1.9. maddedeki belgeyi de sunmak zorundadır.
3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.1. İstekliler, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin durumlarına uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belgeleri ortaklardan birinin sunması yeterlidir.
3.1.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunabilir.
3.1.1.1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
3.1.1.2. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3.1.1.3. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
3.1.1.4. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
3.1.1.5. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
3.1.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
3.1.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
3.2. İstekliler teklif edecekleri Cihaz ile ilgili olarak aşağıdaki belgeleri sunacaktır. İş ortaklığında bu belgeleri ortaklardan birinin sunması yeterlidir.
3.2.1. Teknik Şartnamenin her maddesinin sıra ile sağlanıp sağlanmadığının ayrıntılı olarak açıklandığı doküman,
3.2.2. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, Cihazın teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal katalog, bilgi, belge, resim ve Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR