ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yön levhalarının reklam karşılığı imalatı, nakli, kazısı ve montajı yapımı ve işletilmesi işi kiraya verilecektir

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bulvar Cadde Ve Meydanların Yön Levhalarının Reklam Karşılığı İmalatı, Nakli, Kazısı Ve Montajı Yapımı Ve İşletilmesi İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale şartnamesi esasları dâhilinde belirlenmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.06.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BULVAR CADDE VE MEYDANLARIN YÖN LEVHALARININ REKLAM KARŞILIĞI İMALATI, NAKLİ, KAZISI VE MONTAJI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

İLAN METNİ
MADDE 1
İDARENİN
Adı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Adresi: Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı 390 Sokak Konyaaltı/ANTALYA
Telefon ve Fax Numarası: Tel:02423218488 Fax:02423127153
Dökümanların görülebileceği / alınabileceği yer : Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
MADDE 2
İŞİN KONUSU VE NİTELİĞİ
T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 30/04/2020 tarih ve 30-04-2020/640 sayılı kararı gereği; Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bulvar Cadde Ve Meydanların Yön Levhalarının Reklam Karşılığı İmalatı, Nakli, Kazısı Ve Montajı Yapımı Ve İşletilmesi İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale şartnamesi esasları dâhilinde belirlenmesi işi;
MADDE 3
DAĞITIMIN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATE YAPILACAĞI:

  • 04.06.2020 Perşembe günü saat: 15:00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bulvar Cadde Ve Meydanların Yön Levhalarının Reklam Karşılığı İmalatı, Nakli, Kazısı Ve Montajı Yapımı Ve İşletilmesi İşinin, arttırıma esas muhammen bedeli yüklenicinin reklam işinden elde edeceği yıllık brüt cironun en az %15’i olup, bu bedel 3 (Üç) yıl için toplam 2.059.155-TL+KDV tahmini bedelden aşağı olmamak şartıyla, 3 (Üç) yıl için 61.774,65-TL geçici teminat bedeli olarak belirlenmesi.
MADDE 5
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
İsteklilerin:
GERÇEK KİŞİLERDEN;
5.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
5.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
5.3- Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.5- Tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
5.6- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge,
5.7- İhaleye katılan gerçek kişinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,
5.8- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Yazısı.
TÜZEL KİŞİLERDEN;
5.9- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,
5.10- Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.11- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.12- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.2, 5.3, 5.9, 5.10 da belirlenen esaslara göre temin edecekleri belge, Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.
5.13- İsteklilerin ortak girişim halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
5.14- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.15- Tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
5.16- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
5.17- İhale dokümanının alındığına dair belge,
5.18- Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Yazısı,
5.19- İhaleye katılan şirketin yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı getirilmesi.
AYRICA İHALEYE KATILAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN;
5.20- Vergi durumu bildirgesi veya belgesi vermesi, (2014-2019 yıllarına ait gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2020 yılında alınmış belge vermesi. )
5.21- Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu,
5.22- Son 5 yılda yaptığı işlere ilişkin belge,
5.23- SGK’ya borcu olmadığına ilişkin belge, sunulması şarttır.
MADDE 6
ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bulvar Cadde Ve Meydanların Yön Levhalarının Reklam Karşılığı İmalatı, Nakli, Kazısı Ve Montajı Yapımı Ve İşletilmesi İşine ilişkin Şartname ve ekleri Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 390 Sokak Konyaaltı/ANTALYA adresinde bulunan Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR