HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol üstü parklanma alanları kiraya verilecektir

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya, İskenderun, Dörtyol, Reyhanlı, Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinde yol üstü parklanma alanları 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre ihaleyle kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antakya, İskenderun, Dörtyol, Reyhanlı, Kırıkhan ve Samandağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Haraparası Mahallesi 2. Küçük sanayi Caddesi Çok Katlı Otopark No:2/2 Antakya/Hatay
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY ULAŞIM A.Ş.

ANTAKYA, İSKENDERUN, DÖRTYOL, REYHANLI, KIRIKHAN VE SAMANDAĞ İLÇELERİNDE 3144 ARAÇ KAPASİTELİ YOL ÜSTÜ PARKLANMA ALANLARININ İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI


Madde - 1 İhalenin Konusu ve Şekli

Antakya, İskenderun, Dörtyol, Reyhanlı, Kırıkhan ve Samandağ İlçelerinde İdari şartnamede belirtilen yerlerde (cadde, sokak ve park yerlerinde) toplam 3144 araç kapasiteli yol üstü ücretli parklanma alanlarının işletme hakkını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 maddesi a fıkrasına istinaden Kapalı Teklif Usulü (açık arttırmalı) ile ihale edilerek 30 (Otuz) ay için kiralanacaktır.

Madde1.1. İhalede 1.000,00 TL 'lik peyler şeklinde artırım yapılacaktır.


Madde - 2 İhalenin Muhammen Bedeli

Kira konusu araç park yeri - parkomat uygulaması işinin 30 (Otuz) aylık muhammen kira bedeli 2.452.378,40 TL + KDV olup, artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.

Madde - 3 Kira Bedeli Ödenmesi

Kira bedeli her ay için ve peşin olmak üzere vergiler dâhil olarak İdarenin T.C. Ziraat Bankası TR94 0001 0003 0686 3364 8950 01 Iban numaralı hesabına yatırılacaktır. İkinci ve üçüncü yıl kira bedelleri her yıl için TEFE – ÜFE oranında arttırmak suretiyle bulunacak bedel üzerinden isabet eden KDV’si ile birlikte yapılacak artışla ödenecektir.

Madde – 4. Geçici ve Kati Teminat Miktarı

İhalenin geçici teminatı isteklinin muhammen bedelin % 6’ ı kadar olup, kesin teminat ihalede gerçekleşen bedelin 30 Aylık tutarı üzerinden % 9’dır. Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Madde – 5. İhale Tarihi, Saati ve Yeri

İhale 20.01.2020 tarihi Pazartesi günü saat 10.30 da Hatay Ulaşım A.Ş. Haraparası Mahallesi 2. Küçük sanayi Caddesi Çok Katlı Otopark No:2/2 Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.

Madde – 6. İhaleye Katılabilme Şartları

a-) İstekli Gerçek Kişi İse:
1-) Kanunu ikametgâhının olması,
2-) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,
3-) İhaleye katılma talebini içerir dilekçe,
4-) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter’ den vekâletname ve imza beyanı,
5-) Nüfus cüzdanı sureti,
6-) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil,
7-) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz,
8-) Parkomat el cihazlarının Maliye Onaylı EFT Pos Cihazı teknik şartnamedeki özelliklere sahip olacağını taahhüt eden dilekçe,
9-) İhale tarihi itibariyle SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,
10-) İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri Kapalı teklif ile sunulan bedelin % 10 undan az olamaz.

11-) İsteklilerin teklif dosyasında bir sözleşme ile kamu ve bağlı kuruluşlar uhdesinde, son beş yıl içinde en az bir yıl süreyle, araç sayısının % 35’i ve muhammen bedelin %35 i oranında yol üstü cadde ve sokaklarda parklanma işletmeciliği işi yaptığına dair iş bitirme belgesi ( Sözleşme ve Eki Faturaları ) ibrazı şarttır.
12-) İsteklinin teklif dosyasına yol üstü cadde ve sokaklarda çalıştırılmış son beş yıl içinde bir sözleşme ile en az 50.000 işçi gün sayısı sigorta primi yatırmış olduğunu belgelendiren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış teyidi yapılabilen internet çıktısı ya da e imzalı veya ıslak imzalı belge ibrazı şarttır.
13-) İsteklilerin, ihale dosyasına sunulan şartnameler ve sözleşme tasarısına uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,
14-) Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge.
15-) İhaleye katılacak gerçek kişiler ve ortaklar için ayrı ayrı veya vekâleten ihaleye katılacak olanların savcılıktan alınmış veya e devlet üzerinden indirilmiş sabıka sicil kayıt sureti
b- İstekli Tüzel Kişiyse:
1-) İhaleye katılma talebini içerir dilekçe,
2-) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,
3-)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4-) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,
5-) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak ( ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı,
6-) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil.
7-) İhale tarihi itibariyle SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,
8-) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz,
9-) Parkomat el cihazlarının Maliye Onaylı EFT Pos Cihazı teknik şartnamedeki özelliklere sahip olacağını taahhüt eden dilekçe,
10-) İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri kapalı zarfta teklif ettiği bedelin % 10 undan az olamaz.
11-) İsteklilerin teklif dosyasında bir sözleşme ile kamu ve bağlı kuruluşlar uhdesinde, son beş yıl içinde en az bir yıl süreyle, araç sayısının % 35’i ve muhammen bedelin %35’ i oranında yol üstü cadde ve sokaklarda parklanma işletmeciliği işi yaptığına dair iş bitirme belgesi ( Sözleşme ve Eki Faturaları ) ibrazı şarttır.
12-) İsteklinin teklif dosyasına yol üstü cadde ve sokaklarda çalıştırılmış son beş yıl içinde bir sözleşme ile en az 50.000 işçi gün sayısı sigorta primi yatırmış olduğunu belgelendiren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış teyidi yapılabilen internet çıktısı ya da e imzalı veya ıslak imzalı belge ibrazı şarttır.
13-) İsteklilerin, ihale dosyasına sunulan şartnameler ve sözleşme tasarısına uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,
14-)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).
15-) Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge,
16-) Her ortak için ayrı ayrı veya vekâleten ihaleye katılacak olanların savcılıktan alınmış veya e devlet üzerinden indirilmiş sabıka sicil kayıt sureti

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) (B) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hatay Ulaşım A.Ş. Haraparası Mahallesi 2. Küçük sanayi Caddesi Çok Katlı Otopark No:2/2 Antakya/Hatay adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dâhil 2.950,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

Madde 8 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Hatay Ulaşım A.Ş. Haraparası Mahallesi 2. Küçük sanayi Caddesi Çok Katlı Otopark No:2/2 Antakya/Hatay adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 9 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR