SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yer karşılığı otomat kiraya verilecektir

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi muhtelif yerleri Otomatik Sıcak İçecek ve Yiyecek-Soğuk İçecek Makineleri Yer Karşılığı 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Gülhane Külliyesi Kız Öğrenci Yurdu) Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YER KARŞILIĞI OTOMAT KİRALAMA İŞİ


Otomatik Sıcak İçecek ve Yiyecek-Soğuk İçecek Makineleri Yer Karşılığı 2 (iki) yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi muhtelif yerleri Otomatik Sıcak İçecek ve Yiyecek-Soğuk İçecek Makineleri Yer Karşılığı 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Gülhane Külliyesi Biriminde ücretsiz görülebilecek, ihaleye katılmak isteyenler 200,00 TL karşılığında temin edilebileceklerdir. İhale Doküman bedeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Göztepe Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR68 0001 5001 5800 7303 7652 32 IBAN Nolu hesaba hesabına yatırılacaklardır.

3-İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale; 10.09.2019 Salı Günü Saat 10:00.’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Emrah Mah. 06018 Etlik, Keçiören, Ankara adresinde bulunan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Gülhane Külliyesi Kız Öğrenci Yurdu) Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4-Tahmin Edilen Bedel: 6.000,00 TL (altıbinTL) (1 yıllık kira bedeli toplam 10 cihaz içindir.)’dir.

5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 300,00 TL (üçyüzTürkLirası ) geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Göztepe Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR68 0001 5001 5800 7303 7652 32 IBAN Nolu hesaba hesabına yatırılacaklardır.

6-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği ile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler;
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya idaremizce onaylanmış fotokopisi,
d) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
e) Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belge. E-devle üzerinden alınmış ve teyidi yapılabilen belgeler kabul edilecektir.
f) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b bendindeki belgeler,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
h) İhale Dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

7- Otomatlar yerli üretim ve hiç kullanılmamış olacaktır.

8-Begelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Gülhane Külliyesi Birimine teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar aynı birime ulaşması şarttır.

9-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR