BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeni katı atık depolama alanı yapımı ve enerji santrali kurulum işi yaptırılacaktır

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Batman İli Merkez İlçesi Yolveren Köyü mevkiinde bulunan 120.880,50 m² katı atık toplama alanının 20.000 m² lik alanı üzerine katı atık toplama alanının elektrik enerjisi üretim kapasiteli elektrik enerjisi santrali kurulması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batman Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BATMAN BELEDİYESİ VAHŞİ DEPOLAMA ALANININ ISLAHI VE YENİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANININ (LOT-1) YAPIMI, İŞLETİLMESİ VE ÇIKAN METAN GAZININ KULLANILARAK ENERJİ ELDE EDİLMESİ İŞİ İÇİN ALANIN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan Batman İli Merkez İlçesi Yolveren Köyü mevkiinde bulunan 120.880,50 m² katı atık toplama alanının 20.000 m² lik alanı üzerine katı atık toplama alanının elektrik enerjisi üretim kapasiteli elektrik enerjisi santrali kurulmak üzere, 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi uyarınca Kapalı teklif usulü açık artırma ile 29 (Yirmidokuz) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 17/10/2019 Perşembe günü saat 10.00’da Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Sıra No Mahallesi
Bulunduğu Yer
Yüz ölçümü (m2) Muhammen Bedel İlk Yıl (TL) Geçici teminat (TL) Ana Faaliyet Konusu
1 Batman İli Merkez İlçesi Yolveren Köyü mevkiinde bulunan katı atık toplama alanı Toplam
20.000 m²
319.000,00 9.570 Katı atık ayrıştırma ve elektrik enerjisi üretimi


4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:
İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve www.batman.bel.tr adresinden bedelsiz görebilir, İhaleye girecek olanların Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 250,00 TL. (ikiYüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.
5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.
2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020) Hesabına yatırılacaktır.
3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.
4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge
6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4, 5, 6 ve 7. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
11) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
12) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 17/10/2019 tarihinde saat 10.00 dan önce İşletme ve İşletme müdürlüğüne teslim etmesi zorunludur.
13) İhaleye fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR