JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI 1. NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Yemek,ekmek ve kemik artığı satışı yapılacaktır

JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI 1. NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925535
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/640217
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YEMEK,EKMEK VE KEMİK ARTIĞI SATIŞI 150.000KG
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
J.TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1-2 NO.LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU-GÜVERCİNLİK /ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(GÜVERCİNLİK / ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI150.000KG YEMEK,EKMEK VE KEMİK ARTIĞI İÇİN KAPALI TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/640217

1-İdarenin

a) Adresi

:

ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (ISTANBUL YOLU ESKİ CARREFOURSA ALISVERIS MERKEZI KARSISI ) 06797 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125105662-63 – 3122780951

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

:


:YEMEK,EKMEK VE KEMİK ARTIĞI SATIŞI 150.000KG

b) Teslim Alınacağı Yerler

:

YEMEK,EKMEK VE KEMİK ARTIĞI HER GÜN SAAT 08:00 İLE 16:00 ARASINDA TESLİM ALINACAKTIR.AY SONUNDA NE KADAR YEMEK,EKMEK VE KEMİK ARTIĞI TESLİM EDİLDİĞİ JANDARMA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 15 NOLU TAŞINIR MAL SAYMANLIĞINA BİLDİRİLECEK VE SAYMANLIKCA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TAKİP EDİLECEKTİR.

c) Teslim Tarihleri

:

SATIŞI YAPILACAK EKMEK,YEMEK VE KEMİK ARTIĞI TESLİMİNE, BİR ÖNCEKİ SÖZLEŞME SÜRESİNİN (SÜRE UZATIMI DAHİL) BİTİMİNDEN İTİBAREN BAŞLANCAK VE 31 OCAK 2020 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

:

J.TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1-2 NO.LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU-GÜVERCİNLİK /ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

17.01.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.3.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde aranmayacaktır.


4.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmin edilen bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. İhaleye bedel tahmini yapılmadan çıkılan hallerde, ihale komisyonunca uygun görülmek şartıyla teklif edilen en yüksek bedel uygun bedeldir.
6. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden görülebilir. İhale dokümanı, J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden satın alınabilir.(İhale dokümanı satış bedeli: BEDELSİZDİR.)
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA adresine elden teslim edilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
BU İHALEDE, İŞİN TAMAMI İÇİN TEKLİF VERİLECEKTİR.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ü tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi en az 120 ( yüzyirmi ) gündür.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 ( Doksan ) takvim günüdür.
12. Sözleşme yapılacaktır. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale uhdesinde kalan yüklenici, yıllık ortalama 150.000 kg ( -+%20 ) yemek,ekmek ve kemik artığı bedelini sözleşmenin imzalanmasını müteakip on (10) iş günü içerisinde içişleri bakanlığı merkez saymanlığındaki (Jandarma Genel Komutanlığı Adına) TR18 0000 1001 0000 0350 1540 38 NUMARALI HESABINA PEŞİN OLARAK YATIRILACAK, makbuz aslını satış işini yapacak ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR