İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapım karşılığı kira ve işletme ihalesi yapılacaktır

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00834363
Şehir : İstanbul / Maltepe
Semt-Mahalle : GÜLSUYU MAH. / GÜLSUYU
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SÖZ 14.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 15.03.2018 - tarih 16154 sayılı yazısı ile Vakıflar Meclisinin 12.03.2018– 98/94 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle inşaat Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2018 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALE İLANI


Mülkiyeti Şehzade Sultan Mehmet Vakfına ait olan, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, Konstantin Ayazma Mevkiinde bulunan, tapunun (16154) Ada, (13) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 12.03.2018 -98/94 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle,Yapım Karşılığı Kira ve İşletme Yöntemi suretiyle Konut İnşaatı yapılmak üzere,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ İstanbul
İLÇESİ Maltepe
MAHALLESİ Gülsuyu
SOKAK Konstantin Ayazma Mevkii
CİNSİ Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ 219,00 m2
PAFTA NO. --
ADA NO. 16154
PARSEL NO. 13
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR TARİH VE SAYISI 12.03.2018– 98/94
İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 15.03.2018 - tarih 16154 sayılı yazısı ile Vakıflar Meclisinin 12.03.2018– 98/94 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle inşaat Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ
357.062,00TL(ÜçyüzelliyedibinaltmışikiTürkLirası)
(İhale(sözleşme) bedeli; yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait (ihale sonucunda oluşan) kira bedeli toplamıdır.)
GEÇİCİ TEMİNAT 10.711,86TL(OnbinyediyüzonbirTürkLirası seksenKuruş)
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ 24/07/2018- 11,00

I- Mülkiyeti Şehzade Sultan Mehmet Vakfına ait olan, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesi, Konstantin Ayazma Mevkiinde bulunan, tapunun (16154) Ada, (13) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 12.03.2018 -98/94 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle İnşaat yapılmak üzere, Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi işinde;
1-Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6(altı) ayı geçmemesi;
a)Sözleşme süresinin toplam 25 (Yirmibeş) yıl olması,
b)Kira bedellerinin; İlk 2 yılın aylık kirasının 800,00 TL(SekizyüzTürkLirası) 3.ylın aylık kirasının 2.600,00 TL(İkibinaltıyüzTürkLirası) olması, 4. yıldan, sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
2) Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,
3) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama modeline göre değerlendirilmesi planlanan ve son alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen taşınmaza yönelik uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarının hesaplanarak, bedelinin işin yüklenicisi tarafından İdaremize ödenmesi,
4) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdaremizin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya ihale/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngörülen bir değişiklik olması halinde, ya da ilgili parametrelerde azalma öngören değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre değişiklik yapılması,
5) 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize ödenmesi,
6) İlk iki yıl içerisinde binanın uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin İdaremizce feshedilmesi, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi, şartlarıyla, bina yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir.İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %50'ye kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dâhil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi (Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamış olması gerekir.) veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi (Benzer iş olarak; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre en az III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait iş deneyim belgesi ve/veya iş bitirme belgesi yada iskan belgesi olması) kriterinin değerlendirilmesinde “son 15 Yıllık süre” olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirilmeye alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan işlerde ise “Yapı Kullanma İzin Belgesi” tarihi ile ihale konusunu işin ihale tarihi arasındaki süre esas alınır.) veya bina inşaatına ait (bina inşaatına ait işler; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı yaklaşık Maliyetlerine göre en az III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait olması,) İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi (Benzer iş olarak; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre en az III. Sınıf yapı grubu veya yukarısı yapı gruplarına ait iş deneyim belgesi ve/veya iş bitirme belgesi yada iskan belgesi olması)(Yurtdışında yapılan işlere istinaden alınan İş Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiş olarak verilir.)
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge (İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir. Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi gerekmektedir. Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.)
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır)
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), (İsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.)
k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır.
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL : 0216 695 21 00-(7234-7244)
FAKS : 0216 695 21 30
E-MAİL :istanbul2@vgm.gov.tr. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR