TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yaban keçisi kotası ihale ilanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 08:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü, Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ADANA adresinde Mersin ve Hatay 3.Kat Toplantı Salonu; Adana, Niğde ve Kayseri 4.Kat Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
YABAN KEÇİSİ KOTASI İHALE İLAN METNİ


7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2019- 2020 AV YILI AV TURİZMİ İHALESİ

İL ŞUBE ADI AVLAK/YHGS ADI AV HAYVANI İHALE KOTA DAĞILIMI MUHAMMEN BEDEL İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
ADANA Pozantı Belemedik D.A. Yaban Keçisi 5 28.000 Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Salonu 28.05.2019 08:00
Karaisalı Ekecik D.A. Yaban Keçisi 3 16.800 28.05.2019 08:30
Karanfildağı YHGS Yaban Keçisi 1.Parti 7 51.800 28.05.2019 09:00
2.Parti 7 51.800 28.05.2019 09:30
HATAY Arsuz YHGS Yaban Keçisi 4 20.000 Bölge Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Odası 28.05.2019 10:00
KAYSERİ Yahyalı-Aladağlar YHGS Yaban Keçisi 7 65.100 Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Odası 28.05.2019 10:30
MERSİN Cehennemderesi YHGS Yaban Keçisi 9 72.900 Bölge Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Odası 28.05.2019 11:00
Gülnar Azıtepe D.A. Yaban Keçisi 3 31.500 28.05.2019 11:30
Hopur-Topaşır YHGS Yaban Keçisi 3 27.900 28.05.2019 12:00
Kadncık Vadisi YHGS Yaban Keçisi 7 91.000 28.05.2019 13:30
Kesteldağı YHGS Yaban Keçisi 3 24.300 28.05.2019 14:00
Kırtıl D.A Yaban Keçisi 2 21.000 28.05.2019 14:30
Cılbayır D.A. Yaban Keçisi 2 21.000 28.05.2019 15:00
Sugözü D.A. Yaban Keçisi 6 55.800 28.05.2019 15:30
NİĞDE Demirkazık YHGS Yaban Keçisi 1.Parti 6 48.600 Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Odası 28.05.2019 16:00
Yaban Keçisi 2.Parti 6 48.600 28.05.2019 16:30


1-Yukarıda miktarları belirtilen Yaban Keçisi Kotalarının ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/c maddesine göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile İhale edilecektir.
2- İhaleler ;Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü, Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ADANA adresinde Mersin ve Hatay 3.Kat Toplantı Salonu; Adana, Niğde ve Kayseri 4.Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye ait şartname ve diğer ekleri, http://bolge7.ormansu.gov.tr web sitesinden veya mesai saatleri içinde ilgili olan Adana-Mersin-Kayseri-Niğde-Hatay Şube Müdürlüklerinden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesini 100,00 TL ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir.

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
4.1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter veya ilgili idare onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(özel kişiler belge getirecek, tüzel kişilerden bu belge aranmayacaktır)
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,(Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.)
4.4-a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter veya ilgili idare onaylı örneğini vermek,
b) Av turizmi kapsamında av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyip başarıyla tamamlamak ve bunu belge ile kanıtlamak.
4.5 İsteklinin:
4.5-a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
4.5b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.
4.6- İmza sirkülerini vermek:
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.
d)İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı yada noter veya idare onaylı örneğini vermek.
4.10- İhaleden yasaklı olmadığına dair beyanda bulunmak.
4.11- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç) geçici teminat yatırmak zorundadır. Teminatlar ihalesi edilecek illerin Döner Sermaye Saymanlıklarına veya banka hesaplarına yatırılacaktır.
5--İstekliler; yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını, noter tasdikli fotokopilerini veya idare onaylı kabul edilen belgelerin onaylı suretlerini zarfa koyacaklardır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve isteğin hangi işe ait olduğu ihale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır.
6-a) Zarflar; yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlerine kadar İhale Komisyon başkanlığına teslim edilecektir.
b) Zarfın üzerine yukarıdaki tablodaki SAHA ADI sütunundaki satırlarda belirtildiği gibi saha adı ve numarası verilecektir.
7- Posta ile yapılacak başvurularda gerekli evrakların konulduğu zarfa ayrıca örneği şartname ekinde bulunan (EK-3) teklif konulacak olup; teklif verenin ihalede hazır bulunmaması halinde yapılan bu yazılı teklif son teklif olarak kabul edilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
10- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan İSTEKLİYE aittir.
11- İhale dosyasını satın almak. (Dosya bedeli 100,00 TL. dir.)
İLAN olunur.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR