TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ADIYAMAN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yaban keçisi avlattırılması işi ihale edilecektir

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ADIYAMAN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020-2021 Av Turizmi kapsamında; Adıyaman İli Tut DA 3, Akdağ DA 2, Sincik DA 2, Akdağ DA 2 ve Meydan Devlet Avlak Sahasında 2 Adet olmak üzere toplamda 11 Adet Yaban Keçisi Avlattırılmas
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adıyaman Şube Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü
Adıyaman Şube Müdürlüğü


2020-2021 Av Turizmi kapsamında; Adıyaman İli Tut DA 3, Akdağ DA 2, Sincik DA 2, Akdağ DA 2 ve Meydan Devlet Avlak Sahasında 2 Adet olmak üzere toplamda 11 Adet Yaban Keçisi Avlattırılması İhale İlanıdır.


Sıra No

Bulunduğu İl

Avlağın Adı

İhalenin Niteliği

Adet

Muhammen Bedel (KDV hariç TL)

% 3 Geçici Teminat (TL)


1


Adıyaman


Tut DA
Yaban Keçisi
Tut DA= 3

1. PARTİ


3


87.500X3=262.500,00


7.875,00


2


Adıyaman


Akdağ DA
Yaban Keçisi
Akdağ DA= 2

2. PARTİ


2


89.000X2=178.000,00


5.340,00


3


Adıyaman


Akdağ DA
Yaban Keçisi
Akdağ DA= 2

3. PARTİ


2


89.000X2=178.000,00


5.340,00


4


Adıyaman


Sincik DA
Yaban Keçisi
Sincik DA= 2

4. PARTİ


2


85.500X2=171.000,00


5.130,00


5


Adıyaman


Meydan DA
Yaban Keçisi
Meydan DA= 2

5. PARTİ


2


88.500X2=177.000,00


5.310,00

TOPLAM

11

966.500,00

28.995,00


1-Yukarıda miktarları belirtilen 5 parti halinde, 11 Adet Yaban Keçisi kotalarının avlattırılması 07.07.2020 Salı günü saat 14.00’de 2. Maddede belirtilen adreste “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a” ve “ Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29/a” hükümleri doğrultusunda KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilecektir.

2- İhale, Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğukent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 1010 Sokak No:1 Karaköprü /ŞANLIURFA adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve diğer ekleri 2. Maddede belirtilen adreste ve Adıyaman Şube Müdürlüğünde ücretsiz görebilirler ve http://bolge3.ormansu.gov.tr Web sitesinden bilgi edinilebilirler. İhaleye girecek olanlar İhale şartnamesi ve diğer ekleri bedeli olan 300,00 TL’yi T.C Ziraat Bankası Adıyaman Şubesindeki TR490001000184573505425001 numaralı hesabına yatırmaları yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 3. Bölge Müdürlüğünde ve Adıyaman Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. Her bir dosya için ayrı teklif verilecektir.

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  1. T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek)
  2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
  3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
  4. a) Tüzel Kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek.

b) Acente kotasına, “Av Turizmi İzin Belgeli” acenteler başvurabilir;
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.
a) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a) da ki belgeyi getirmek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. (EK-1)
c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılması durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
7- İsteklilerin ortak girişimde ihaleye katılacak olması durumda bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek.(İhalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir).Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek
9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek
10- İhale şartname ve eklerini satın almak.
11- Adıyaman Şube Müdürlüğü ve ihalesi yapılacak işin adına alınmış; yukarıda belirtilen sahalarda geçici teminata ilişkin belgeleri verecek geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller teminat olarak kabul edilecektir. Tedavüldeki Türk Parası Adıyaman Şube Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Adıyaman Şubesindeki TR490001000184573505425001 nolu hesabına yatırılacaktır
12- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda 13.cü maddeye (13.cü Madde dâhil) kadar istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir Dış zarfın Ön yüzüne ‘’ Adıyaman Şube Müdürlüğü Yaban Keçisi (Cabra Aegogrus) kota avlattırılması “İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
13- Zarf; 07.07.2020 Salı günü saat 14.00’e kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, 3. Bölge Müdürlüğündeki ilgili ihale komisyonu başkanlığına şartname ekinde bulunan örnek dilekçe ile teslim edilecektir.
14- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, Noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
15- Bakanlığımız ihalelerinden yasaklama kararı verilen acentelere yasaklama süresince yerli/acente kotası tahsisi yapılmaz.
16- Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR