TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yaban keçisi acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale ilanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 Parti Halinde Toplam 97 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması İşi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 08:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü, Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ADANA adresinde Mersin ve Hatay 3. Kat Toplantı Salonu; Adana, Kayseri ve Niğde 4. Kat Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


17 Parti Halinde Toplam 97 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması İşi

İhale İlanı


İl Şube Müdürlüğü

Avlak/YHGS adı
Avlanacak
Hayvan Niteliği

İhale
Kota Dağılımı Muhammen Bedel (KDV hariç TL) Toplam Tutar (TL) Toplam Kota % 3 Geçici teminat tutarı (TL)
İhale Yeri
İhale Tarihi İhale Saati


ADANA
Pozantı Belemedik DA Y. Keçisi 5 5 X 7.500 37.500 5 1.125
Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Salonu
16/07/2020 08:00
Karaisalı Ekecik DA Y. Keçisi 3 3 X 7.500 22.500 3 675 1607/2020 08:30

Pozantı Karanfildağı YHGS

Y. Keçisi
1. Parti 6 6 X 10.000 60.000 6 1.800 16/07/2020 09:00
2. Parti 6 6 X 10.000 60.000 6 1.800 16/07/2020 09:30

HATAY

İskenderun Arsuz YHGS

Y. Keçisi

6

6 X 6.000

36.000

6

1.080
Bölge Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Odası
16/07/2020

09:50

KAYSERİ

Yahyalı-Aladağlar YHGS

Y. Keçisi

7

7 X 13.000

91.000

7
2.730 Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Odası
16/07/2020
10:15

MERSİN
Çamlıyayla Cehennemderesi YHGS Y. Keçisi 7 7 X 10.500 73.500 7 2.205
Bölge Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Odası
16/07/2020 10:40
Gülnar Azıtepe DA Y. Keçisi 8 8 X 15.000 120.000 8 3.600 16/07/2020 11:00
Hopur-Topaşır YHGS Y. Keçisi 4 4 X 12.500 50.000 4 1.500 16/07/2020 11:30
Kadncık Vadisi YHGS Y. Keçisi 7 7 X 18.500 129.500 7 3.885 16/07/2020 13:00
Mut Kesteldağı YHGS Y. Keçisi 5 5 X 11.500 57.500 5 1.725 16/07/2020 13:25
Hisar Dağı-Gedik Dağı YHGS Silifke Cılbayır DA Y. Keçisi
Y. Keçisi
1
4
1 X 19.000
4 X 14.000
75.000­ 5 2.250 16/07/2020 13:50
Silifke Kırtıl DA
Silifke Seyranlık(Ağıl Dere) DA
Y. Keçisi
Y. Keçisi
3
2
3 X 13.500
2 X 14.000
68.500 5 2.055 16/07/2020 14:15
Su gözü DA Y. Keçisi 7 7 X 13.000 91.000 7 2.730 16/07/2020 14:45

NİĞDE

Demirkazık YHGS
Y. Keçisi 1. Parti 7 7 X 30.000 210.000 7 6.300 Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Odası 16/07/2020 15:10
Y. Keçisi 2. Parti 7 7 X 30.000 210.000 7 6.300 16/07/2020 15:40
Horoz DA Y. Keçisi 2 2 X 14.000 28.000 2 840 16/07/2020 16:10

1- Yukarıda miktarları belirtilen Yaban Keçisi Kotalarının ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/c maddesine göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile İhale edilecektir.
2- İhaleler; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde; Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü, Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ADANA adresinde Mersin ve Hatay 3. Kat Toplantı Salonu; Adana, Kayseri ve Niğde 4. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname ve diğer ekleri, http://bolge7.ormansu.gov.tr web sitesinden veya mesai saatleri içinde ilgili olan Adana-Mersin-Kayseri-Niğde-Hatay Şube Müdürlüklerinden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale dosyalarını almaları zorunludur. İhale dosyaları 100,00 TL olup ödeme makbuzu karşılığında alınacaktır.

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
4.1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter veya ilgili idare onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(özel kişiler belge getirecek, tüzel kişilerden bu belge aranmayacaktır)
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,(Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.)
4.4-a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter veya ilgili idare onaylı örneğini vermek,
4.5 İsteklinin:
4.5-a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
4.5-b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.
4.6- İmza sirkülerini vermek:
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.
d)İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı ya da noter veya idare onaylı örneğini vermek.
4.10- İhaleden yasaklı olmadığına dair beyanda bulunmak.
4.11- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç) geçici teminat yatırmak zorundadır. Teminatlar ihalesi edilecek illerin Döner Sermaye Saymanlıklarına veya banka hesaplarına yatırılacaktır.
5--İstekliler; yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını, noter tasdikli fotokopilerini veya idare onaylı kabul edilen belgelerin onaylı suretlerini zarfa koyacaklardır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve isteğin hangi işe ait olduğu ihale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır.
6-a) Zarflar; yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlerine kadar İhale Komisyon başkanlığına teslim edilecektir.
b) Zarfın üzerine yukarıdaki tablodaki SAHA ADI sütunundaki satırlarda belirtildiği gibi saha adı ve numarası verilecektir.
7- Posta ile yapılacak başvurularda gerekli evrakların konulduğu zarfa ayrıca örneği şartname ekinde bulunan (EK-3) teklif konulacak olup; teklif verenin ihalede hazır bulunmaması halinde yapılan bu yazılı teklif son teklif olarak kabul edilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
10- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan İSTEKLİYE aittir.
İLAN olunur.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR