ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Üsküdar'da tekstil atık kumbara yerleri kiraya verilecektir

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100 adet Tekstil Atık Kumbaralarının, 365 takvim günü boyunca Yer Kiralama ihalesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19/12/2018 mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üsküdar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İHALE İLANI

İlçemiz sınırları içerisinde belirli noktalara konulacak 100 adet Tekstil Atık Kumbaralarının, 365 takvim günü boyunca Yer Kiralama ihalesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Üsküdar Belediye Başkanlığı Merkez Binası 4. Kat Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 19/12/2018 mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye Giriş Belgesini alması ve İdareye teslim etmesi gerekmektedir.
İşin Nevi : 100 adet Tekstil Atık Kumbaralarının Yer Kiralama işi ihalesi
İşin Süresi : 365 takvim günü
Tahmin Edilen Bedel : 100.000,00 TL
Geçici Teminat : Tahmin edilen toplam bedelin % 3’ ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 100,00 TL
İhale Usulu : 2886 Sayılı Kanunun /35.a Maddesi
İhale İlan Şekli : 2886 Sayılı Kanunun 17.(1.2.3) Maddesi
İhale Gün ve Saati : 20 / 12 / 2018 saat 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden : a1) Teklif Mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3) İmza Beyannamesi, a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgah belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale giriş belgesi, a9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,

  2. Tüzel Kişilerden : b1) Teklif Mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza Sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi, b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7 ) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale giriş belgesi, b9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı Teklif Usulünden Açık Teklif Usulüne çevirebilir. Vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılan geçici teminat bedeline ve ihale iştirak bedeline ait makbuzlara havi müracaat dosyalarını 19/12/2018 tarihinde mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim ederek 20/12/2018 günü saat 11:00’ da Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR